Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани операции

Номер
03
№ на услугата в Регистър на услугите
1890
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори, чл. 3, ал. 3, т. 2

Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи

Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение №1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение №2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Прилагат се всички документи, описани в заявлението и в приложенията.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване,чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

5 000,00 лв. 
Чл. 125, ал.2 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

900, 00 лв. - за издаване на свидетелство на авиационен оператор с основен предмет на дейност “авиохимическа работа”
Чл. 126, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

60 работни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор (САО)

Приложения
Приложение Размер
Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 94.3 KB
Приложение №1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 86.96 KB
Приложение №2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.57 KB
Приложение № 3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 80.69 KB
Приложение № 4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 77.56 KB
Приложение № 5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.02 KB
Приложение № 6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 200.04 KB