Одобряване на описание на организация за техническо обслужване на граждански въздухоплавателни средства (по законодателството на ЕС)

Номер
42
Отговорен отдел

Описание:

Описанието на организация за техническо обслужване е основен вътрешен документ на организацията и в детайли описва процеса по изпълнението на одобрените по лиценза дейности

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи - т.145.Б.25, 1. в съответствие с т.145.А.70 от Приложение II (Част-145)

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 4

Необходими документи:

  1. Описание на ОТО с придружително писмо
  2. Декларация за защита на личните данни

Описанието съдържа пълна информация за ОТО съгласно изискванията по т. 145.А.70 (а), отговаряща на изискванията на Раздел А от  Приложение II (Част-145) от Регламент (ЕС) 1321/2014.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Одобрението е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на т.145.А.70 от Приложение II (Част-145) на Регламент (ЕС) № 1321/2014.

Издаван документ:

Одобрение върху титулната страница от Описанието на ОТО