Одобряване на програма (план) за техническо обслужване на ВС

Номер
47
Отговорен отдел

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи, Част- М, М.А.302

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II, Част 2, Глава 6 или Част 14, Глава 6

Необходими документи:

Придружително писмо

Документ за платена държавна такса

Програма за ТО

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, чл. 117 г/ал.1/т.2

за ВС Група I -800,00 лв.;

за ВС Група II-600,00 лв.;

за ВС Група III-400,00 лв;

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Одобрение на Програма за ТО с печат "Одобрено"