Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори

Номер
49
Отговорен отдел

Описание:

Всяко вещно или облигационно разпореждане, като запор и залог на въздухоплавателно средство се вписва в регистъра на Гражданските въздухоплавателни средства, воден от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията. Учредяването на залог върху въздухоплавателно средство има действие от датата на вписването в регистъра.

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 23

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 0, Глава 5

Необходими документи:

За вписване на нов залог/ипотека:

1. Писмо свободен текст от кредитора

2. Заверено копие от договора за залог на ВС

3. Документ за платена такса съгласно Тарифа № 5, като таксата зависи от размера на кредита.

Заличаване на запис на залог/ипотека:

1. Писмо от кредитора или от оператора, придружено с писмо от кредитора

2. Ако писмото от кредитора не е подписано от титуляра  се предоставя нотариално заверено пълномощно, че подписалото лице може да представялва съответния кредитор

За вписване на Запор:

1. Нареждане или Постановление от съдия / публичен-изпълнител

Отмяна на запис на запор:

1. Писмо от съдия / публичен - изпълнител или от оператора /собственика/, като тогава е приложено

2. Постановление за снемане на запора

3. Документ за платена такса по Тарифа № 5

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

1. Залог в размер до 100 000 лв - такса 500 лв;

2. Залог в размер до 1 000 000 лв - такса 1000 лв;

3. Залог в размер над 1 000 000 лв - такса 5000 лв.

Нормативно основание - чл. 117 д/т.1- а) , б), в) от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

По банков път

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Срок за предоставяне на услугата:

Услугата се извършва след предоставяне на всички необходими документи с дата на последния внесен документ

Срок на действие:

Вписването е безсрочно, до насрещен акт

Издаван документ:

Писмо за потвърждение