Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори

Номер
49
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване, чл. 23

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 1, Глава 5

Необходими документи:

За вписване на нов залог/ипотека:

1. писмо свободен текст от кредитора;

2. заверено копие от договора за залог на ВС;

3. Документ за платена такса съгласно Тарифа № 5, като таксата зависи от размера на кредита.

Заличаване на запис на залог/ипотека:

1.писмо от кредитора или от оператора, придружено с писмо от кредитора;

2. Ако писмото от кредитора не е подписано от титуляра  се предоставя нотариално заверено пълномощно, че подписалото лице може да представялва съответния кредитор;

За вписване на Запор:

1. Нареждане или Постановление от съдия / публичен-изпълнител

Отмяна на запис на запор:

1. Писмо от съдия / публичен - изпълнител или от оператора /собственика/, като тогава е приложено; Постановление за снемане на запора.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, ВПИСВАНЕ ЗАЛОГ/чл. 117 д/т.1- а) , б), в)

а) 500,00 лв.;

б) 1000,00 лв.;

в) 5000,00 лв.;

г) издаване на справка - 10 лв/страница

Срок за предоставяне на услугата:

Услугата се извършва след предоставяне на всички необходими документи с дата на последния внесен документ

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Писмо

Забележка:

Допълнително и след изрично заявяване и заплащане на такса по реда на чл. 128 от Тарифа № 5 се издава Справка за наличие / липса на тежести за ВС