Промяна на компетентен орган на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал

Номер
60
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, Глава втора.

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Приложение I.

Изисквания, процедури, инструкции:

Когато притежател на валидно свидетелство за летателна правоспособност на пилот, издадено от държава членка на Европейския съюз, съгласно изискванията на Регламент 1178/2011, променя компететния орган с ГД ГВА, Република България трябва да подаде заявление за прехвърляне на медицинската документация. За целта се попълва и подписва SOLI Form, която е неразделна част от заявлението.

Необходими документи:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С PART-FCL ИЗДАДЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Форма по образец - SOLI Form

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

25,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.2 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност

Свидетелство за медицинска годност