Промяна на компетентен орган на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал

Номер
60
Отговорен отдел

Описание:

Промяната на компетентен орган на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал се извършва при промяна на органа, издал съответното свидетелство и носещ отговорност за верността на вписаните в него правоспособности, квалификации и срокове.

Нормативно основание:

Наредба No 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж - чл. 2, т. 1, във връзка с чл.4, ал.1, т.3

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на членове на екипажа различни от пилоти
  2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението
  3. Форма по образец - SOLI Form
  4. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

25.00 лв.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.2 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията 

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за летателна правоспособност на пилот е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г., Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година; Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година; Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност

Свидетелство за медицинска годност