You are here

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
30.11.2017
Наименование: 

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Изпълнителят следва да достави за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изцяло електрически автомобил съгласно техническа спецификация предоставена от възложителя.

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Срокът за получаване на оферти е удължен до 11.12.2017 год., 17:30 ч."

Отваряне на оферти: 13.12.2017 г., 10:00 ч.

 

Удължен срок за подаване на документи: 
11.12.2017 - 17:30
Краен срок за подаване на документи: 
07.12.2017 - 17:30
Обект на процедурата: 
Доставки

Възлагане / прекратяване