Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Номер в РОП
9070974
Вид
Събиране на оферти с обява
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на документи
Удължен срок за подаване на документи

Изпълнителят следва да достави за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изцяло електрически автомобил съгласно техническа спецификация предоставена от възложителя.

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Срокът за получаване на оферти е удължен до 11.12.2017 год., 17:30 ч."

Отваряне на оферти: 13.12.2017 г., 10:00 ч.