You are here

Процедури по ЗОП

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
12066 18.11.2019 - 17:45 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г.
Номер в РОП: 00168-2019-0001
9439 19.11.2018 - 17:00 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива – бензин А-95Н до 10 000 (десет хиляди) литра и на дизелово моторно гориво до 10 000 ( десет хиляди) литра и ГСМ до 5000 (пет хиляди) лева, без ДДС, за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, за срок от 1 година, считано от 29.11.2018г
Номер в РОП: 00168-2018-0001
6611 15.11.2017 - 15:45 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива - бензин А-95Н, дизелово моторно гориво за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА и ГСМ на стойност до 5000 (пет хиляди) лева без ДДС, чрез изградена търговска мрежа от бензиностанции на територията на гр. София, на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове , с карти за безналично плащане, посредством 24-часово обслужване, на територията на град София и цялата страна.
Номер в РОП: 00168-2017-0001