Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, ред за планиране и организация  на провеждането на процедурите от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки:

Приложения