Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

Номер
52
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, Глава втора.

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Приложение I.

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС:

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

Изисквания, процедури, инструкции:

Инструкции за вписване на квалификация за клас самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011

Инструкции за вписване на квалификация за тип самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011

Инструкции за вписване на допълнителни квалификации  в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011

Необходими документи:

Заявление за вписване на квалификационен клас тип и клас вс и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилот съгласно PART-FCL

или

Заявление за вписване на езикова компетентност в свидетелство за летателна правоспособност на пилот съгласно PART-FCL

или

Заявление за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно ИКАО, в свидетелство за правоспособност на пилот

или

Заявление за вписване на квалификационен клас тип и клас ВС и/или разрешение в национално свидетелство за любител  пилот на СлВС (NPPL(M))

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL:
10,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

 

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС:
1,00 лв.
Чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност

Приложения
Attachment Size
Заявление за вписване на квалификационен клас тип и клас вс и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилот съгласно PART-FCL 86.62 KB
Заявление за вписване на езикова компетентност в свидетелство за летателна правоспособност на пилот съгласно PART-FCL 79.86 KB
Заявление за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно ИКАО, в свидетелство за правоспособност на пилот 49.27 KB
Заявление за вписване на квалификационен клас тип и клас ВС и/или разрешение в национално свидетелство за любител пилот на СлВС (NPPL(M)) 44.59 KB
Инструкции за вписване на допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 494.16 KB
Инструкции за вписване на квалификация за клас самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 493.82 KB
Инструкции за вписване на квалификация за тип самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 496.34 KB