Вписване на квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилоти

Номер
52
Отговорен отдел

Описание:

Вписването в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти удостоверява дали състоянието или компетенциите съответстват на изискванията за упражняване на предоставяните права по отношение на вида и типа ВС, вида на опериране и условията на опериране.

Нормативно основание:

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 21

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 3

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 1, чл. 32 ал. 3; чл. 33; чл. 37

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с - чл. 2, т. 1, чл. 3 ал.1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/395 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл.3а

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1976 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2018 година за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета – чл. 3а

Изисквания, процедури, инструкции:

  • Инструкции за вписване на квалификация за клас самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 - файл с име "КЛАС A"
  • Инструкции за вписване на квалификация за тип самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 - файл с име "ТИП А" 
  • Инструкции за вписване на допълнителни квалификации  в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 - файл с име "ДОП" 
  • Инструкции за първоначално издаване и/или разширяване на правата на инструктор в/на свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011

Необходими документи:

  1. Заявление за вписване на квалификационен клас тип и клас ВС и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилот съгласно PART-FCL
  2. Заявление за определяне на проверяващ за извършване на оценка на компетентност на инструктор и за първоначално издаване и/или разширяване на  правата за инструктор
  3. Заявление за определяне на старши проверяващ или инспектор за извършване на оценка на компетентност на проверяващ и за издаване, потвърждаване, подновяване и/или разширяване на  правата за проверяващ
  4. Заявление за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно ИКАО, в свидетелство за правоспособност на пилот
  5. Прилагат се всички документи описани в заявлението
  6. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

10.00 лв.

Нормативно основание - чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

* За заявления състоящи се от две части - 30 календарни дни за Част I на заявлението и след получаване на отчетната форма от проверяващия 30 календарни дни за Част II на заявлението.

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за летателна правоспособност на пилот е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г., Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година; Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година; Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година.

Валидността на квалификацията за клас и тип е 1 година, с изключение на тази за клас еднопилотни еднодвигателни ВС, за която тя е 2 години, освен ако не е определено друго в OSD.

С изключение на инструктор за квалификация за планински терени (MI) и без да се засягат разпоредбите на точка FCL.900, буква б), подточка 1 и точка FCL.915, буква д), подточка 2 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година, сертификатите за инструктори – FI (A/H/As), TRI(A/PL/H), CRI, SFI(A/PL/H), STI, MCCI, IRI(A/PL/H), FTI са валидни за срок от 3 години.

Притежателят на сертификат за полетен инструктор на планери - FI(S) упражнява правата, дадени му съгласно сертификата при условията определени в SFCL.360 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година.

Притежателят на сертификат за полетен инструктор на аеростати - FI(В) упражнява правата, дадени му съгласно сертификата при условията определени в ВFCL.360 на Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година.

Сертификатът за проверяващr – FE(A/H/As), TRE(A/PL/H), SFE(A/PL/H), CRE, IRE, FIE(A/PL/H) е с валидност 3 /три/ години.

Сертификатът за полетен проверяващ на планери - FE(S) е валиден за срок от 5 /пет/ години.

Сертификатът за полетен проверяващ на аеростати - FE(В) е валиден за срок от 5 /пет/ години.

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност на пилот

Приложения
Приложение Размер
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАРШИ ПРОВЕРЯВАЩ ИЛИ ИНСПЕКТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПРОВЕРЯВАЩ И ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И/ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВАТА ЗА ПРОВЕРЯВАЩ 89.84 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВЕРЯВАЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИНСТРУКТОР И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ И/ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНСТРУКТОР 89.85 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС ТИП И КЛАС ВС И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ СЪГЛАСНО PART-FCL 90.86 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ТИП САМОЛЕТ СЛЕД ПОСТАВЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА БАЗА ЗАВЪРШЕН КУРС С ZFTT В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ИЗДАДЕНО СЪГЛАСНО PART-FCL 81.05 KB
Инструкции за вписване на допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 494.16 KB
Инструкции за вписване на квалификация за клас самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 493.82 KB
Инструкции за вписване на квалификация за тип самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 496.34 KB