Одобряване на описание на организация за техническо обслужване (на Организации по Наредба № 145)

Номер
44
Отговорен отдел

Нормативно основание:

НАРЕДБА № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, чл. 14

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 12; Глава 6

Необходими документи:

Придружително писмо и Описанието на ОТО

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, чл. 117 г/ал.1/т.4

ВС група I - 800,00 лв.

ВС група II - 600,00 лв.

ВС група III - 400,00 лв.

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Одобрение на ООТО, съгласно Наредба № 145 от 11.08.2004 г. с печат "Одобрено"