Одобряване на описание на организация за техническо обслужване на въздухоплавателно средство (по националното законодателство)

Номер
44
Отговорен отдел

Описание:

Описанието на организациите за техническо обслужване е основен вътрешен документ/и на организациите за техническо обслужване и в детайли описва процеса по изпълнението на одобрените дейности.

Нормативно основание:

НАРЕДБА № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника - чл.14 ал.1 т.9

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 12; Глава 6

Необходими документи:

  1. Описанието на ОТО с придружително писмо
  2. Документ за платена такса по Тарифа № 5

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

ВС група І (ВС, които се използват за търговски въздушни превози, или ВС със сложна моторна тяга, в т.ч. ВС със сложна моторна тяга, използвани за лични нужди) - 800 лв;

ВС група ІІ (ВС, които се използват за авиационни дейности, различни от търговски превози, непопадащи в категрия "ВС със сложна моторна тяга") - 600 лв;

ВС група ІІІ (ВС, които се използват за лични нужди - без права за търговски операции и непопадащи в категория "ВС със сложна моторна тяга") - 400 лв.

Нормативно основание - чл. 117г. (1), т.4 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

По банков път

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

*Срокът започва да тече от подаването на заявлението или от отстраняването на несъответствията съгласно чл. 20, ал. 4.

**В случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Сертификатът е безсрочен, при условие че отговаря на изискванията на Наредба 145 от 11.08.2004г. на МТС.

Издаван документ:

Одобрение на Описание на ОТО, предложено от заявителя