Наредба № 145 от 11.08.2004 г.

за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 5.10.2004 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.

 Глава първа

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят условията и редът за лицензиране на физически и юридически лица, извършващи техническо обслужване и ремонт на граждански въздухоплавателни средства, с които се изпълняват търговски въздушни превози, и на компоненти, предназначени за монтаж на граждански въздухоплавателни средства, наричани по-нататък за краткост "авиационна техника".  Техническото обслужване и ремонтът на авиационна техника се извършват за поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства.

(2) Техническо обслужване и ремонт на самолети с максимална излетна маса под 5700 кг и вертолети с максимална излетна маса под 3175 кг, с които се изпълняват специализирани авиационни дейности, се извършват при спазване на изисквания по глава четвърта, раздел VI от наредбата......