Отговори на често задавани въпроси

Отговор:

Съгласно т.66.Б.300 от Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи въздухоплавателните власти на държавите членки не са задължени да преобразуват квалификации на базово образование при издаване на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства (AML) както и да поддържат Доклади за преобразуване за тази цел.

Съществуващият доклад за преобразуване на квалификации (ОДКК, ревизия 4 от 31.05.2013 г.) не е актуализиран и не е поддържан в актуално състояние поради постоянни промени в учебните планове и програми, отпадане и създаване на различни специалности в учебните заведения в Република България, за които ГД ГВА не разполага с информация. В следствие на това и предвид повдигнато несъответствие по време на проведена EASA стандартизационна инспекция, действието на Обобщен доклад за конвертиране и кредитиране (ОДКК, ревизия 4 от 31.05.2013 г.) е прекратено със заповед 45‐01‐479/11.10.2023 г. на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Съгласно издадена Заповед № 45‐01‐76/12.02.2024 г., публикувана на официалния сайт на ГД ГВА, с която се изменя и допълва Заповед № 45‐01‐479/11.10.2023 г., издадените справки за кредитиране и конвертиране на базово обучение са валидни до 12.06.2024 г., като каквото е изпълнено по справката и има издаден сертификат (Certificate of Recognition) остава валидно съгласно сроковете в Регламент (ЕС) 1321/2014. До 12.06.2024 г. ще се приемат в ГД ГВА заявления EASA Form 19 с приложена към тях справка за кредитиране на образование.

При подаване на заявление EASA Form 19 след 12 юни 2024 г., ще е необходимо представяне на сертификати за изучени всички цели модули (където има изучени подмодули, е необходимо да бъдат представени сертификати за съответния цял модул), съгласно изискванията на т. 66.А.25 от Регламент (ЕС) 1321/2014 и Appendix I — Basic Knowledge Requirements (except for category L licence). От тази дата влизат в сила измененията, въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/989 на Комисията от 22 май 2023 г. и ще бъдат приемани сертификати EASA Form 148 само по цели модули, т.е. издадените справки за кредитиране и конвертиране на базово обучение няма да се приемат.

Съгласно новите изисквания, всеки курс за основно обучение или част от него, който е започнал преди 12 юни 2024 г., се завършва, включително всички свързани с него изпити, преди 12 юни 2026 г., като се вземе под внимание, че издадените сертификати може да са само за цели модули. Съответните сертификати по старата програма се издават също преди 12 юни 2026 г.

Изискванията за необходимия базов опит при първоначално издаване на лиценз за ТО са описани в т. 66.А.30 от Регламент (ЕС) 1321/2014.

Изискванията за вписване на тип ВС в лиценз за ТО са описани в т. 66.А.45 от Регламента. Следва да вземете предвид, че за вписване на първия тип ВС в лиценза е необходимо да представите доказателства за преминато успешно обучение в реална работна среда (OJT), съгласно изискванията на Допълнение III към Прил. III от Регламента.

Отговор:

В AMC4 CAMO.A.305(g) Personnel requirements, подточка (d) е посочено, че персоналът зает с разработването и изменението/прегледа на програмата за ТО е необходимо да има нужните познания. Това означава, че същият трябва да е преминал обучение по програми за ТО включително програми за надеждност, което се удостоверява със съответния сертификат, издаден от обучаващата организация или в случай на вътрешно обучение да бъде изготвен протокол, придружен с план и програма за обучението. Поддържането на квалификацията и оценката на компетентността на персонала се извършват съгласно установени процедури на организацията, заложена в Описанието (САМЕ).

Отговор:

Да, като цяло дистанционно управляващите пилоти трябва да преминат обучение, което е пропорционално на категорията, в която ще експлоатират БЛС.

Обучение не се изисква само ако се използват много леки дронове:

1. Ако БЛС има маркировка CE клас 0 (дрон с тегло по-малко от 250 g), трябва да са запознати само с инструкциите на производителя; или

2. БЛС е частно сглобена с тегло по-малко от 250 g.

Всички останали дистанционно управляващи пилоти трябва да преминат необходимото обучение.

Това означава, че за неограничена категория всички дистанционно управляващи пилоти, летящи в подкатегории А1, А2 и А3, трябва:

- да са запознати с ръководството на производителя;

- да са завършили онлайн курс за обучение, предоставен от ГД ГВА ; и

- успешно да са преминали онлайн теоретичен изпит (предоставен в края на онлайн обучението от ГД ГВА), преди да могат да летят с дрона си.

Онлайн обучението и изпитът се извършват на https://x-tesla.caa.bg/home.

След успешно завършване на онлайн теоретичен изпит ГД ГВА издава свидетелство за завършено онлайн обучение, което позволява на дистанционно управляващи пилоти да летят в подкатегории А1 и А3.

Ако дистанционно управляващ пилот възнамерява да оперират в подкатегория А2, в допълнение към горното трябва:

- да завърши практическо самообучение; и

- успешно да е преминал присъствен допълнителен теоретичен изпит, предоставен от ГД ГВА.

След успешно завършване на допълнителния теоретичен изпит ГД ГВА издава свидетелство за компетентност на дистанционно управляващ пилот, което му позволява да лети в подкатегория А2.

Отговор:

От Вас, като оператор на БЛС, винаги се изисква да имате застраховка към трети страни за Вашия дрон, ако той е с тегло над 20 kg. За търговски дейности се изисква застраховка към трети страни независимо от теглото на БЛС.  

Отговор:

Минималната възраст за дистанционно управляващият пилот в неограничена или специфична категория е 16 години.

Няма минимална възраст за управление на БЛС с CE клас 0 в подкатегория А1.

Отговор:

ГД ГВА е публикувала географските зони на БЛС, които са области, в които БЛС не могат да летят, могат да летят само при определени условия или където е необходимо разрешение за полет. Затова е важно да се провери преди полет къде може или не може да се управлява БЛС. Тези географски зони се прилагат за всички категории за експлоатация.

Информация за публикувани географски зони на БЛС може да се намери на https://www.caa.bg/bg/category/633/7062.

Отговор:

Максималната височина на полета обикновено е 120 m от земната повърхност. Преди полет следва да се провери дали ГД ГВА е определила географска зона с по-ниска долна граница в района, в който летите. Ако трябва да прелитате над препятствие, по-високо от 120 m, имате право да летите до 15 m над височината на препятствието, но само ако има изрично искане от собственика на препятствието. В такъв случай можете да летите на хоризонтално разстояние от 50 m от препятствието.

Когато летите в пресечен терен, височината на дрона над повърхността на земята трябва да бъде в рамките на 120 m от най-близката точка на терена. Това означава, че може да има условия като например върха на хълм, където дори ако държите дрона си на 120 m от страната на хълма, всъщност летите на разстояние по-високо от 120 m спрямо долината. Така че, докато държите дрона си на 120 m от профила на хълма (както е в сивата зона на рисунката по-долу), полетът е законен.

Отговор:

Дронът се счита за играчка когато може да се използва от дете. По-точно, продуктите, проектирани или предназначени, изключително или не, за използване в игра от деца под 14-годишна възраст, следва да се считат за играчки и да отговарят на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Съответствието на дрона с тази директива е декларирано в съответната ЕС декларация за съответствие.

Производителите могат ясно да изключат своя продукт от прилагането на директивата за играчките (когато е възможно объркване), като посочат ясно минимална възраст > 13 години на техния продукт (опаковка, ръководство и т.н.) (например; „не е предназначено за употреба от лица под 14 години”).

Отговор:

Оператор на БЛС е всяко физическо или юридическо лице, което притежава БЛС или го наема. Можете да бъдете както оператор на БЛС, така и дистанционно управляващ пилот, ако сте и човекът, който действително управлява БЛС. Можете да сте дистанционно управляващ пилот, без да сте оператор на БЛС, ако например сте пилот, работещ за компания, която предоставя услуги с БЛС. В този случай компанията е операторът на БЛС, а вие сте дистанционно управляващият пилот.

Ако сте си купили БЛС, за да я управлявате в свободното си време, вие сте едновременно оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот.

Ако сте купили БЛС, която да подарите, човекът, който ще получи подаръка и след това ще лети с него, ще бъде както операторът на БЛС, така и дистанционно управляващият пилот.

Отговор:

Да, Вие като оператор на БЛС ще получите уникален регистрационен номер и той ще е валиден във всички останали държави, членки на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС. Не можете да се регистрирате два пъти.