Приемлива ли е диплома за висше образование от Технически университет за изискването за обучение по статистически анализ и надеждност? Референция - AMC4 CAMO.A.305(g) Personnel requirements

Отговор

В AMC4 CAMO.A.305(g) Personnel requirements, подточка (d) е посочено, че персоналът зает с разработването и изменението/прегледа на програмата за ТО е необходимо да има нужните познания. Това означава, че същият трябва да е преминал обучение по програми за ТО включително програми за надеждност, което се удостоверява със съответния сертификат, издаден от обучаващата организация или в случай на вътрешно обучение да бъде изготвен протокол, придружен с план и програма за обучението. Поддържането на квалификацията и оценката на компетентността на персонала се извършват съгласно установени процедури на организацията, заложена в Описанието (САМЕ).

Отговорен отдел