Географски зони на БЛС - интерактивна карта

ИЗОБРЯЗЯВАЩИ ЗОНИТЕ,  В КОИТО ПОЛЕТИТЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (СИСТЕМИ) БВС/БЛС (ДРОН) СА ЗАБРАНЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ

„Полети с БЛС (дронове), независимо от тяхното тегло и дали същите са оборудвани със сензори за улавяне на лични данни, се изпълняват само до височина 120 (сто и двадесет) метра над земната повърхност извън географските зони на БЛС при спазване на условията и правилата за неограничена категория, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

Полетите с дронове в географските зони на БЛС се изпълняват съгласно условията, публикувани в този раздел на сайта на ГД ГВА.

Всеки дистанционно управляващ пилот следва да знае и спазва правилото, че отстоянието от множество хора трябва да се равнява най-малко на височината на полета, т.е. с увеличаване на височината на полета се увеличава и минималното отстояние от множеството хора (Забележка: множество хора означава места, на които се събира такъв брой хора, че тяхното отдалечаване от мястото да е невъзможно – (‘assemblies of people’ means gatherings where persons are unable to move away due to the density of the people present)).

Всеки дистанционно управляващ пилот непосредствено преди планирания полет следва да се запознае с географските зони на БЛС, изобразени на интерактивните карти на сайта на ГД ГВА.

При работа с интерактивната карта (географски зони на БЛС):

  • деактивирайте всички слоеве;
  • изберете с показалеца (курсора) на мишката района, в който планирате провеждането на полета;
  • чрез бутоните плюс/минус изберете мащаба и прецизирайте желания район, населено място, улица и т.н..
  • активирайте слоевете един по един, за да проверите дали районът/маршрутът, в който планирате провеждането на полета с БЛС, попада в някоя от географските  зони.
  • запознайте се с условията за полети в географската зона като позиционирате показалеца на мишката върху зоната. 

ВАЖНО!!! Географските зони на БЛС, предоставени от производителите на БЛС, не винаги обхващат всички зони с ограничен достъп на територията на Република България. Следва да се използва само информацията за географските зони на БЛС, публикувана в json файла и визуализирана на картата по-долу.
Всички пилоти и оператори на БЛС са длъжни да се информират за условията за достъп в дадена зона преди всеки полет.
Преди всеки полет дистанционно управляващият пилот е длъжен да свали json файла с информацията за установените зони на БЛС и да го качи и/или актуализира посредством функция за геопространствено ориентиране, с която е оборудвана БЛС.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на полета всеки дистанционно управляващ пилот е длъжен да проверява на всеки 15 (петнадесет) минути има ли активирана зона, засягаща района, в който се провежда полета и при наличие на такава да прекрати полета с БЛС.“

Интерактивна карта на активирани зони в които се провеждат полети с ниско летящи въздухоплавателни средства и в които зони се забранява провеждане на полети с БЛС

Информация за активирани зони, в които се провеждат полети с ниско летящи въздухоплавателни средства и в които зони се забранява провеждане на полети с БЛС, може да бъде намерена след регистрация на https://b-flip.bulatsa.com.

Когато полетът с БЛС попада в активирана зона за пилотирани въздухоплавателни средства, дистанционно управляващият пилот незабавно прекратява полета.

Извършване на полети с БЛС в забранени/ограничени зони могат да се разрешат след подаване на заявление, което може да бъде свалено от електронната страница на ГД ГВА, Раздел Дейности >> Безпилотни летателни системи >> Заявления https://www.caa.bg/bg/category/633/19074