ИНТЕРАКТИВНИ КАРТИ

ИЗОБРЯЗЯВАЩИ ЗОНИТЕ,  В КОИТО ПОЛЕТИТЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (СИСТЕМИ) БВС/БЛС (ДРОН) СА ЗАБРАНЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ

„Полети с БЛС (дронове), независимо от тяхното тегло и дали същото е оборудвано със сензори за улавяне на лични данни, се изпълняват само до височина 120 (сто и двадесет) метра над земната повърхност извън географските зони за БЛС при спазване на условията и правилата определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

Полетите с дронове в географките зони за БЛС се изпълняват съгласно условията, публикувани в този раздел на сайта на ГД ГВА.

Всеки дистанционно управляващ пилот следва да знае и спазва правилото, че отстоянието от множество хора трябва да се равнява най-малко на височината на полета, т.е. с увеличаване на височината на полета се увеличава и минималното отстояние от множеството хора (Забележка: множество хора означава места, на които се събира такъв брой хора, че тяхното отдалечаване от мястото да е невъзможно – (‘assemblies of people’ means gatherings where persons are unable to move away due to the density of the people present)).

Всеки дистанционно управляващ пилот непосредствено преди планираният полет  следва да се запознае с географските зони, изобразени на интерактивните карти на сайта на ГД ГВА.

При работа с първата интерактивна карта (географски зони за БЛС):

  • деактивирайте всички слоеве;
  • изберете с показалеца (курсора) на мишката района, в който планирате провеждането на полета;
  • чрез бутоните плюс/минус изберете мащаба и прецизирайте желания район, населено място, улица и т.н..
  • активирайте слоевете един по един, за да проверите дали района/маршрута, в който планирате провеждането на полета с БЛС, попада в някоя от географските  зони.
  • запознайте се с условията за полети в географската зона като позиционирате показалеца на мишката върху зоната. 

При работа с втората интерактивна карта (временно резервирани, опасни, ограничени и забранени зони за полети)

  • изберете с показалеца (курсора) на мишката района, в които планирате провеждането на полета;
  • чрез бутоните плюс/минус изберете мащаба и прецизирайте желания район, населено място, улица и т.н..
  • При попадане на района/маршрута на планирания полет с БЛС в активирана зона за пилотирани въздухоплавателни средства, полетът не се изпълнява, в случай че операторът не притежава необходимите разрешения от ГД ГВА.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на полета всеки оператор е длъжен да проверява на всеки 15 (петнадесет) минути има ли активирана зона засягаща района в който се провежда полета и при наличие на такава да прекрати полета с БЛС.“

Интерактивна карта на аквивирани зони в които се провеждат полети с ниско летящи въздухоплавателни средста и в които зони се забранява провеждане на полети с БЛС

Преди изпълнение на полети и по време на полета, ползвателя на безпилотното въздухоплавателно средство следва на всеки 15 минути да проверява дали зоната в която изпълнява полета попада в активирана зона.

Когато полета попада в активирана зона, ползвателя на БВС/БЛС незабавно прекратява полета с БВС/БЛС.