Какви ще са изискванията за признаване на сертификати по модули за базово обучение/изпити съгласно Заповед № 45-01-479/11.10.2023г., Заповед № 45-01-76/12.02.2024г. и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/989 от 22 май 2023г., приложим от 12 юни 2024г.?

Отговор

Съгласно т.66.Б.300 от Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи въздухоплавателните власти на държавите членки не са задължени да преобразуват квалификации на базово образование при издаване на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства (AML) както и да поддържат Доклади за преобразуване за тази цел.

Съществуващият доклад за преобразуване на квалификации (ОДКК, ревизия 4 от 31.05.2013 г.) не е актуализиран и не е поддържан в актуално състояние поради постоянни промени в учебните планове и програми, отпадане и създаване на различни специалности в учебните заведения в Република България, за които ГД ГВА не разполага с информация. В следствие на това и предвид повдигнато несъответствие по време на проведена EASA стандартизационна инспекция, действието на Обобщен доклад за конвертиране и кредитиране (ОДКК, ревизия 4 от 31.05.2013 г.) е прекратено със заповед 45‐01‐479/11.10.2023 г. на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Съгласно издадена Заповед № 45‐01‐76/12.02.2024 г., публикувана на официалния сайт на ГД ГВА, с която се изменя и допълва Заповед № 45‐01‐479/11.10.2023 г., издадените справки за кредитиране и конвертиране на базово обучение са валидни до 12.06.2024 г., като каквото е изпълнено по справката и има издаден сертификат (Certificate of Recognition) остава валидно съгласно сроковете в Регламент (ЕС) 1321/2014. До 12.06.2024 г. ще се приемат в ГД ГВА заявления EASA Form 19 с приложена към тях справка за кредитиране на образование.

При подаване на заявление EASA Form 19 след 12 юни 2024 г., ще е необходимо представяне на сертификати за изучени всички цели модули (където има изучени подмодули, е необходимо да бъдат представени сертификати за съответния цял модул), съгласно изискванията на т. 66.А.25 от Регламент (ЕС) 1321/2014 и Appendix I — Basic Knowledge Requirements (except for category L licence). От тази дата влизат в сила измененията, въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/989 на Комисията от 22 май 2023 г. и ще бъдат приемани сертификати EASA Form 148 само по цели модули, т.е. издадените справки за кредитиране и конвертиране на базово обучение няма да се приемат.

Съгласно новите изисквания, всеки курс за основно обучение или част от него, който е започнал преди 12 юни 2024 г., се завършва, включително всички свързани с него изпити, преди 12 юни 2026 г., като се вземе под внимание, че издадените сертификати може да са само за цели модули. Съответните сертификати по старата програма се издават също преди 12 юни 2026 г.

Изискванията за необходимия базов опит при първоначално издаване на лиценз за ТО са описани в т. 66.А.30 от Регламент (ЕС) 1321/2014.

Изискванията за вписване на тип ВС в лиценз за ТО са описани в т. 66.А.45 от Регламента. Следва да вземете предвид, че за вписване на първия тип ВС в лиценза е необходимо да представите доказателства за преминато успешно обучение в реална работна среда (OJT), съгласно изискванията на Допълнение III към Прил. III от Регламента.

Отговорен отдел