Заявления БЛС

Експлоатация на безпилотни летателни системи в специфична категория

Специфична категория обхваща по-рискови операции, при които безопасността се гарантира, като преди започване на операцията операторът на БЛС следва да придобие разрешение за експлоатация, издадено от ГД ГВА. Разрешението за експлоатация може да бъде за конкретна дейност или да бъде под формата на Удостоверение за оператор на лека БЛС (LUC)

Разрешение за експлоатация

Удостоверение за оператор на лека БЛС (LUC)


Трансгранична експлоатация или експлоатация извън държавата на регистрация

В случай че оператор на БЛС, регистриран в друга държава членка планира да извърши експлоатация на БЛС в специфична категория, за която вече е издадено от друга държава членка разрешение за експлоатация в съответствие с член 12 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, и която трябва да се състои частично или изцяло във въздушното пространство на Република България, операторът на БЛС подава в ГД ГВА

 

Извършване на полети с БЛС в забранени/ограничени зони или резервиране на въздушно пространство за операции с БЛС

В случай че оператор на БЛС планира да извърши полети с БЛС в забранена/ограничена зона или е необходимо резервиране на въздушно пространство за операция с БЛС с цел намаляване на експлоатационния риск, операторът на БЛС подава в ГД ГВА Заявление чрез електронната поща [email protected] или на място в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА най-късно в 7-дневен срок преди планираната дата на започване на операцията с БЛС.

Експлоатация на БЛС в рамките на клубове и сдружения за авиомоделизъм

В случай че клуб или сдружение за авиомоделизъм възнамерява да извършва експлоатация на БЛС в рамките на клубове и сдружения за авиомоделизъм, следва да кандидатства за разрешение съгласно чл. 16 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства.
За стартиране на процедурата е необходимо кандидатът да заяви писмено своите намерения в ГД ГВА чрез електронната поща [email protected] или на място в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА. В 7-дневен срок се насрочва предварителна среща, на която кандидатът ще бъде запознат с процедурата за издаване на разрешение, детайлните изисквания, отнасящи се до дейностите за които се иска разрешение, подаване на заявление и разработване на необходимата документация.
Ако резултатът от срещата е задоволителен и кандидатът разбира и приема задълженията си и гарантира, че всички ресурси са налични или ще бъдат налични по време на одобрението, следва формално заявление (подаване на документи) от страна на кандидата.