You are here

Профил на купувача

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
13357 25.02.2020 - 16:30 Събиране на оферти с обява | Отворена Застраховане на служителите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), както и на имущество на ГД ГВА, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Застраховане на служителите на ГД ГВА с групова застраховка „Злополука и Заболяване“ и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“, Обособена позиция № 2 „Застраховане на пътните превозни средства на ГД ГВА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“.
Номер в РОП: 9096649
12131 22.11.2019 - 17:30 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Номер в РОП: 9094748
12066 18.11.2019 - 17:45 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г.
Номер в РОП: 00168-2019-0001
9439 19.11.2018 - 17:00 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива – бензин А-95Н до 10 000 (десет хиляди) литра и на дизелово моторно гориво до 10 000 ( десет хиляди) литра и ГСМ до 5000 (пет хиляди) лева, без ДДС, за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, за срок от 1 година, считано от 29.11.2018г
Номер в РОП: 00168-2018-0001
6814 30.11.2017 - 17:00 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Номер в РОП: 9070974
6611 15.11.2017 - 15:45 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива - бензин А-95Н, дизелово моторно гориво за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА и ГСМ на стойност до 5000 (пет хиляди) лева без ДДС, чрез изградена търговска мрежа от бензиностанции на територията на гр. София, на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове , с карти за безналично плащане, посредством 24-часово обслужване, на територията на град София и цялата страна.
Номер в РОП: 00168-2017-0001
3086 01.12.2016 - 11:30 Предмет на поръчката: Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
Номер в РОП:
3085 29.03.2016 - 11:30 Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца
Номер в РОП:
3084 25.03.2016 - 11:30 Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА
Номер в РОП:
3083 25.03.2016 - 11:15 Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит
Номер в РОП:

Pages