Профил на купувача

Процедури, стартирали преди активирането на Профила на купувача на ГД "ГВА" в ЦАИС ЕОП:
Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
13357 Събиране на оферти с обява | Отворена Застраховане на служителите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), както и на имущество на ГД ГВА, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Застраховане на служителите на ГД ГВА с групова застраховка „Злополука и Заболяване“ и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“, Обособена позиция № 2 „Застраховане на пътните превозни средства на ГД ГВА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“.
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096649
12131 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094748
12066 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на дизелово гориво Б6 - 10 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 10 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ГД ГВА за период от 1 година, считано от 30.11.2019 г.

Адрес в РОП: 00168-2019-0001
9439 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива – бензин А-95Н до 10 000 (десет хиляди) литра и на дизелово моторно гориво до 10 000 ( десет хиляди) литра и ГСМ до 5000 (пет хиляди) лева, без ДДС, за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, за срок от 1 година, считано от 29.11.2018г
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=879152
6814 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070974
6611 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива - бензин А-95Н, дизелово моторно гориво за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА и ГСМ на стойност до 5000 (пет хиляди) лева без ДДС, чрез изградена търговска мрежа от бензиностанции на територията на гр. София, на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове , с карти за безналично плащане, посредством 24-часово обслужване, на територията на град София и цялата страна.
Адрес в РОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93%2C812251&_dad=portal&_schem…
3086 Предмет на поръчката: Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
Адрес в РОП:
3085 Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца
Адрес в РОП:
3084 Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА
Адрес в РОП:
3083 Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит
Адрес в РОП: