Предмет на поръчката: Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация

Вид
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване

15.12.2016:

Договор  dogovor_OP.docx (29.93 KB)

Протокол protokol_komisia14122016.docx (135.32 KB)

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти до 12.12.2016 г., 17.00 часа srok.doc (236 KB)

Срок за получаване на офертите: 08.12.2016 г.  до 17.00 часа

Дата и час на отваряне на офертите 09.12.2016 г.  от 09.00 часа

 Документи: OP.rar (166.52 KB)