You are here

Профил на купувача

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
3082 09.02.2016 - 11:15 Доставка на консумативи за принтер Magicard Tango 2, за отпечатване на пропуски и идентификационни карти, за нуждите на ГД ГВА - офис Пропуски
Номер в РОП:
3434 24.09.2015 - 16:45 Информация за изпълнението на договор за ОП
Номер в РОП:
3081 06.07.2015 - 11:15 Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА
Номер в РОП:
3077 30.04.2015 - 11:00 На основание чл.101 а и чл. 101 б от Закона за обществените поръчки Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) отправя покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на технологично оборудване и лицензи" по проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014г.
Номер в РОП:
3093 19.12.2014 - 12:15 Информация за изпълнена ОП с обект "Доставка на течни горива за служебни МПС на ГД "ГВА"
Номер в РОП:
3092 17.11.2014 - 12:15 Възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за нуждите на ГД ГВА
Номер в РОП:
2849 20.10.2014 - 11:45 Публични покани до 14.04.2016 г. | Възложена Поръчка с предмет : Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".
Номер в РОП:
3094 28.08.2014 - 12:30 Проект ОПАК 3
Номер в РОП: 661250
3091 26.03.2014 - 12:15 Проект ОПАК 2: ГД Гражданска въздухоплавателна администрация сключи договор с рег.№ 13-32-27/27.01.2014 год . за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператвина програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги
Номер в РОП:
3089 08.11.2013 - 11:45 ГД Гражданска въздухоплавателна администрация сключи договор с рег.№ 12-32-9/26.11.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ по проект Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване". Проектът бе представен в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос ІІІ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, Подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG 051PO002/12/3.2-03
Номер в РОП:

Pages