Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Нормативни документи

 

 

Конвенция за международно гражданско въздухоплаване /Чикагска Конвенция/

подписана в Чикаго /Chicago Convention на 7 декември 1944г., ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на НС за присъединяване - ДВ, бр. 62 от 9.08.1966 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 55 от 8.07.1994 ,  в сила от 8.07.1967 г., изм., бр. 104 от 28.11.2003 г., в сила от 5.11.2003 г. кн. 10/94 г., стр. 268 т. 9, р. 4, № 635

 

Наръчник на инспектора по въздухоплаване в частта „Летателна годност"

 

 Закон за гражданското въздухоплаване

 

Европейски регламенти

  BG ENG

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 февруари 2008 година
относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на
Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на
Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО
(текст от значение за ЕИП)

(1.42 MB)


 
(1.14 MB)

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/4 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изпълнението на съществените изисквания за защита на околната среда
 
(312.71 KB)
 
 (309.5 KB)
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 7/2013 НА КОМИСИЯТА
от 8 януари 2013 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации
(текст от значение за ЕИП)
 
 (724.22 KB)
 
(704.59 KB)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА
от 3 август 2012 година
за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

 

 
(2.1 MB)
  (1.89 MB)
  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 69/2014 НА КОМИСИЯТА
от 27 януари 2014 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации
 
(868.24 KB)
 
(780.41 KB)
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1039 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на полетното тестване
 
(388.18 KB)
 
(375.44 KB)
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/5 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените изисквания за опазване на околната среда
 
(311.84 KB)
 
 (310.68 KB)
   

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014
от 26 ноември 2014 година
относно поддържане на летателна годност на въздухоплавателни средства и авиационни продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи

  pdf.gif
(2.37 MB)
  pdf.gif
(2.3 MB)
  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1088 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 във връзка с облекчения в процедурите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на авиацията с общо предназначение
 
(802.56 KB)
 
(740.5 KB)
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1536 НА КОМИСИЯТА от 16 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на съгласуването на правилата за поддържане на летателната годност с Регламент (ЕО) № 216/2008, задачите от критично значение за техническото обслужване и контрола върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства
 
(753.37 KB)
 
(803.32 KB)
   
 
  

 

 

Национални нормативни документи:

Наредба № 7 от 14.01.1999г.
за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. В сила от 01.03.1999 г.Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г
 
Наредба № 8 от 14.01.1999г.
за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. В сила от 01.03.1999 г.,Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г.
 
 НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г    rtf.gif  pdf.gif  
за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
 

 Наредба № 145 от 11.08.2004г.
за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника . Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 5.10.2004 г.

 

Процедури
за освидетелстване на любителски построени експериментални ВС

 

 Тарифа 5, извадка, отнасяща се до дейността на ГД ГВА