За ННО

За изпълнение на разпоредбите на нормативните актове за Единното европейско небе, Република България с изменение на чл. 16в на Закона за гражданско въздухоплаване, определи Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за национален надзорен орган (ННО) по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

Взаимовръзки на ННО

Функции на ННО

Основните задачи, възложени на ГД ГВА/ННО в рамките на законодателството за единното европейско небе, са както следва:

  • Регулатор в областта на аеронавигационното обслужване;
  • Сертифициране на доставчиците за аеронавигационно обслужване (ДАНО);
  • Осъществяване на непрекъснат надзор на съответствието с регулаторните и нормативните изисквания за предоставяне на аеронавигационно обслужване (АНО);
  • Надзор за спазване на принципите на таксуване за аеронавигационно обслужване и тяхното съответствие с регулаторната рамка;
  • Сертифициране и надзор на организациите за обучение в областта на аеронавигационното обслужване.

Националният Надзорен Орган (ННО) може да възлага извършване на проверки и проучвания, които попадат в рамките на тяхната компетентност, на квалифицирани организации или на извънщатни сътрудници.

Мисията, визията, стратегията, политиката по безопасност, политиката по качество, функциите и прилаганите процедури от националният надзорен орган са подробно описани в Наръчник на ННО