Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ, свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е внедрила Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015.

Политики и цели по качество.