Мисия и цели

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

МИСИЯ

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

 

ВИЗИЯ

Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на актовете на  Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване към ООН по отношение безопасността, сигурността, достъпа до пазара и правата на пътниците, на многостранните и двустранните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, както и на Закона за гражданското въздухоплаване и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Стратегическата цел на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е да осигури провеждането на единна държавна политика в областта на гражданското въздухоплаване и аеронавигационното обслужване, съответстващо на политиката на ЕС и в защита интересите на българското въздухоплаване и потребителите на авиационни услуги. Горната стратегическа цел се разглежда от ръководството на ГД ГВА в следните аспекти:

  • безопасност и сигурност;
  • управление на въздушното движение;
  • екологични норми и безопасни условия на труд;
  • икономическа политика и защита на потребителите;