Декларация за достъпност

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) се ангажира да осигури достъпност на портала на ГД ГВА, на електронен адрес https://www.caa.bg в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

1. Статус на съответствие

Порталът на ГД ГВА покрива ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - WCAG 2.0 за Уеб дизайн и приложения и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, като използва най-добрите практики и техники. Той  е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за HTML и CSS и възпроизвежда коректно при отваряне чрез съвременните версии на широко разпространените уеб браузъри – Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari и др. както и техните мобилни версии в популярни мобилни операционни системи като Android, iOS и др. При реализацията на това изискване са използвани общоприети възможности на отзивчивия (responsive) или адаптивния (adaptive) дизайн.

2. Метод, използван за изготвяне на декларацията

При изготвяне на декларацията са използвани следните инструменти за тестване - WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, W3 HTML Validator, Contrast ratio, Tingtun Checker. Тестването е извършено от в съответствие с Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация. С посочените инструменти за тестване могат да се проверят резултатите от тестовете по-всяко време.

3. Достъпност

По отношение на изисквания към съдържанието, Системата за управление на съдържанието Друпал поддържа възможност за безпроблемно съответствие към всички изисквания към съдържанието.

При изискванията към качество на уеб съдържанието, минимален обхват на съдържанието, форматиране на текст чрез визуален редактор, стил, файлови формати, конфигурирани до съгласуваните в процеса на създаване и обновяване на сайта и езици, са покрити всички възможни изисквания.

По отношение на изискванията към оптимизация за търсещи машини – метаданни (етикети) се поддържат от системата за управление на съдържанието Друпал и включват:

•           Title етикет – описание на заглавието

•           Meta description – описание на страницата

•           Meta content type

•           Viewport

•           Open graph (OG) описание и OG Title

•           Open graph image и изображение по подразбиране

•           Alt- етикет и Title етикет за изображения

По отношение на технически изисквания към интернет страниците:

Нефункционални изисквания - всяка интернет страница е оптимизирана – код, снимки, прикачени файлове с цел бързо зареждане и отваряне на страниците.

Изисквания от гледна точка на сигурност - интернет страниците имат защита на данните на транспортно ниво (SSL/HTTPS) – поддържа https протокол.

4. Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект, а техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове.

Част от съдържанието е в .pdf формат и за визуализацията му се изисква инсталирането на допълнителен софтуер като Adobe Reader, който може да изтеглите безплатно от www.adobe.com, или аналогичен на него продукт.

Английската версия на https://www.caa.bg/en и нейното съдържание не са напълно идентични с българската версия.

5. Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес и телефони:

София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Справки: тел. 02/9371093

ел. поща: [email protected]

Форма за заявление за обратна връзка: https://www.caa.bg/bg/contact

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Явор Марков

ел. поща: [email protected]

6. Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

•           Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на ГД ГВА, могат да се подават чрез лицензиран пощенски оператор, на място в Центровете за административно обслужване (ЦАО) - лично или чрез упълномощен представител, на хартиен или електронен носител, включително факсове и документи по електронна поща на адрес [email protected], чрез Системата за електронен обмен на съобщения или Системата за сигурно електронно връчване.

•           ЦАО на ГД ГВА се намират на адреси: ул. „Дякон Игнатий“ № 9 и бул. „Брюксел“ № 1, с работно време всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа без почивка.

•           Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

•           Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез нейното деловодство на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000; по електронен път на [email protected] (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София 1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

7. Препоръчително съдържание

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се стреми да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Ако срещате затруднения докато работите с https://www.caa.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля, свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме портала във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 19.11.2021 г.