Вие сте тук

Обявления за работа в ГД ГВА

09.05.2018 - 17:00

Списък с нормативни документи за конкурса:

ЧИКАГСКА КОНВЕНЦИЯ

ANNEX – 14

ANNEX – 19

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008г. на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г., относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002г. и Директива 2004/36/ЕО;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г.за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директива 2003/42/ЕО;

ЗАКОН за Гражданското въздухоплаване;

НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища;

Наредба № 13 от 27.01.1999г. за разследване на авиационни произшествия. /посл. изм. ДВ бр.6 от 22.01.2016г./

НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване;

НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата;

____________________________________________________________________________________________________

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/5...

 

Subscribe to Обявления за работа в ГД ГВА