Архив: Публични покани до 14.04.2016 г.

Процедури, стартирали преди активирането на Профила на купувача на ГД "ГВА" в ЦАИС ЕОП:
Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
3085 Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца
Адрес в РОП:
3084 Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА
Адрес в РОП:
3083 Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит
Адрес в РОП:
3082 Доставка на консумативи за принтер Magicard Tango 2, за отпечатване на пропуски и идентификационни карти, за нуждите на ГД ГВА - офис Пропуски

Адрес в РОП:
3081 Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА
Адрес в РОП:
3077 На основание чл.101 а и чл. 101 б от Закона за обществените поръчки Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) отправя покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на технологично оборудване и лицензи" по проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014г.
Адрес в РОП:
2849 Публични покани до 14.04.2016 г. | Възложена Поръчка с предмет : Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".
Адрес в РОП:
3432 Възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на ГД ГВА
Адрес в РОП: