Вие сте тук

Архив: Публични покани до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
3085 Вт., 03/29/2016 - 11:30 Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца
Номер в РОП:
3084 Пет., 03/25/2016 - 11:30 Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА
Номер в РОП:
3083 Пет., 03/25/2016 - 11:15 Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит
Номер в РОП:
3082 Вт., 02/09/2016 - 11:15 Доставка на консумативи за принтер Magicard Tango 2, за отпечатване на пропуски и идентификационни карти, за нуждите на ГД ГВА - офис Пропуски
Номер в РОП:
3081 Пон., 07/06/2015 - 11:15 Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА
Номер в РОП:
3077 Четв., 04/30/2015 - 11:00 На основание чл.101 а и чл. 101 б от Закона за обществените поръчки Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) отправя покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на технологично оборудване и лицензи" по проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014г.
Номер в РОП:
2849 Пон., 10/20/2014 - 11:45 Публични покани до 14.04.2016 г. | Възложена Поръчка с предмет : Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".
Номер в РОП:
3432 Ср., 10/10/2012 - 16:30 Възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на ГД ГВА
Номер в РОП: