Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Процедури, стартирали преди активирането на Профила на купувача на ГД "ГВА" в ЦАИС ЕОП:
Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
13357 Събиране на оферти с обява | Отворена Застраховане на служителите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), както и на имущество на ГД ГВА, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Застраховане на служителите на ГД ГВА с групова застраховка „Злополука и Заболяване“ и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“, Обособена позиция № 2 „Застраховане на пътните превозни средства на ГД ГВА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“.
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096649
12131 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка чрез закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094748
6814 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Адрес в РОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070974
3086 Предмет на поръчката: Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
Адрес в РОП: