Декларации

Декларациите на служителите от ГД ГВА са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях  се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

 

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чийто орган по назначаване е Главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларации по чл. 35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Декларации по чл. 35 ал.1 от ЗПКОНПИ номера от 1 до 300

Декларации по чл. 35 ал.1 от ЗПКОНПИ номера от 301 до 461

Декларации по чл. 49 ал.1 от ЗПК номера от 462 до 499