Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Документи на ЕС

При различие между английския и българския текст се прилага английският, във връзка с Кипърското споразумение за създаване на Обединените авиационни власти и подписаната Конвенция за международно гражданско въздухоплаване

 
Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт
doc.gif
4.22 MB
Пълна и актуална информация и на сайта: "Резюмета от законодателството на ЕС"

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/index_bg.htm


Въздушен транспорт

 
 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0261)
от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91
pdf.gif
194.31 KB
REGULATION (EC) No 261/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91pdf.gif
128.36 KB
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския Парламент и на Съвета (2003R0437)
от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха
466.47 KB
Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by airpdf.gif
122.08 KB
Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията (2003R1358)
от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (EO) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него (текст, отнасящ се за ЕИП)
Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (EO) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него
549.87 KB
Commission Regulation (EC) No 1358/2003 of 31 July 2003 implementing Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air and amending Annexes I and II theretopdf.gif
224.68 KB
Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията

от 8 април 2005 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на Общността Текст от значение за ЕИП.

Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на Общността
460.54 KB
Commission Regulation (EC) No 546/2005 of 8 April 2005 adapting Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the allocation of reporting-country codes and amending Commission Regulation (EC) No 1358/2003 as regards the updating of the list of Community airports (Text with EEA relevance)pdf.gif
53.42 KB
Регламент (ЕО) № 1107/2006 Европейския Парламент и на Съвета
 от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с  ограничена мобилност при пътувания по въздух.
pdf.gif
351.21 KB
REGULATION (EC) No 1107/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by airpdf.gif
96.51 KB
Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 24 септември 2008 година, относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)
Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)
149.53 KB
Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance)pdf.gif
112.96 KB
Многостранно споразумение ECAA
за установяване на Общоевропейско авиационно пространство
doc.gif
632 KB
ANNEX I to the ECAA Agreement
doc.gif
101.5 KB
ДИРЕКТИВА 2009/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година относно летищните такси

pdf.gif
82.51 KB
Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година
за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността
pdf.gif
163.53 KB
Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Communitypdf.gif
114.26 KB
Статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 и Кодекс на европейската статистическа практика

Правила на конкуренция

 
 
Регламент (ЕИО) № 3976/87 на Съвета (1987R3976)
от 14 декември 1987 година относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози
doc.gif
67 KB
Council Regulation (EEC) No 3976/87doc.gif
62 KB
Регламент (ЕИО) № 2410/92 на Съвета (1992R2410)
от 23 юли 1992 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3975/87 относно процедурата за прилагане на правилата за конкуренцията към предприятията в отрасъла на въздушния транспорт
doc.gif
29.5 KB
Council Regulation (EEC) No 2410/92doc.gif
62 KB
Регламент (ЕИО) № 2411/92 на Съвета (1992R2411)
от 23 юли 1992 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 3976/87 относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора относно някои категории споразумения и съгласувани практики в сектора на въздушния транспорт
doc.gif
36 KB
Регламент (ЕИО) № 1617/92 на Съвета (1993R1617)
от 25 юни 1993 година относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения или съгласувани практики, които имат за предмет съвместното планиране и координирането на разписания, съвместното обслужване на въздушните линии, тарифните консултации за превоз на пътници и за товари по редовни въздушни линии и разпределянето на слотове по летищата
doc.gif
96.5 KB
Директива 96/67/ЕО на Съвета (1996L0067)
от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността
doc.gif
185.5 KB
Регламент (ЕО) № 1523/96 на Комисията (1996R1523)
от 24 юли 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1617/93 относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения или съгласувани практики, които имат за предмет съвместното планиране и координирането на разписания, съвместното обслужване на въздушните линии, тарифните консултации за превоз на пътници и товари по редовни въздушни линии и разпределянето на слотове по летищата
doc.gif
1.12 KB
Регламент (ЕО) № 1083/1999 на Комисията (999R1083)
от 26 май 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1617/93 относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения или съгласувани практики, които имат за предмет съвместното планиране и координирането на разписания, съвместното обслужване на въздушните линии, тарифните консултации за превоз на пътници и за товари по редовни въздушни линии и разпределянето на слотове по летищата
doc.gif
32 KB
Регламент (ЕО) № 1105/2002 на Комисията (2002R1105)
от 25 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1617/93 относно консултациите за пътническите тарифи за превоза на пътници и разпределението на слотове на летищата
doc.gif
36.5 KB
Регламент (ЕО) № 411/2004 на Съвета (2004R0411)
от 26 февруари 2004 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3975/87 и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3976/87 и (ЕО) № 1/2003 във връзка с въздушния транспорт между Общността и трети държави (Текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
37 KB

Market operation

 
 
Регламент (ЕИО) 2299/89 на Съвета (1989R2299)
от 24 юли 1989 година относно кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация
doc.gif
132 KB
Council Regulation (EEC) No 2299/89 of 24 July 1989 on a code of conduct for computerized reservation systemsdoc.gif
59.5 KB
Регламент (ЕИО) № 3089/93 на Съвета (31993R3089)
от 29 октомври 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) 2299/89 относно въвеждане на кодекс за поведение за използването на компютъризираните системи за резервация (КСР)
doc.gif
138 KB
Регламент (ЕО) № 323/1999 на Съвета (1999R0323)
от 8 февруари 1999 година, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2299/89 относно кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация (CRS)
doc.gif
100 KB
Регламент (ЕО) №549/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0549)
от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
116.5 KB
Регламент (ЕО) №550/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0550)
от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе ("Регламент за осигуряване на обслужване") (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
133 KB
Регламент (ЕО) №551/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0551)
от 10 март 2004 година за организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
82.5 KB
Регламент (ЕО) №552/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0552)
от 10 март 2004 година за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (текст, отнасящ се за...
doc.gif
175.5 KB
Регламент (ЕО) №868/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0868)
от 21 април 2004 година относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност
doc.gif
112 KB
Регламент (ЕО) № 2111/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2005R2111)
от 14 декември 2005 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи...
doc.gif
102.5 KB
Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията (2005R2150)
от 23 декември 2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
75.5 KB
Регламент (ЕО) № 1794/2006

от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване

doc.gif
201.5 KB
Регламент (ЕО) № 730/2006
от 11 май 2006 година за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195
doc.gif
49 KB
Регламент (ЕО) № 1032/2006
от 6 юли 2006 година, за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение


doc.gif
187 KB
Регламент (ЕО) № 1033/2006

от 4 юли 2006 година за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе

doc.gif
72 KB
Регламент 1070/2009

от 21 октомври 2009 година  за изменение на регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система

rtf.gif
304.59 KB

Достъп до пазара

 
 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)
doc.gif
356 KB
Common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community (Recast)doc.gif
286 KB
Регламент (ЕИО) № 2343/90 на Съвета (1990R2343)
от 24 юли 1990 година относно достъпа на въздушните превозвачи до редовни въздушни маршрути в рамките на Общността и за разпределението на пътническия капацитет между въздушните превозвачи по редовни въздушни линии между държавите-членки
doc.gif
125 KB
Директива на Съвета (1991L0670)
от 16 декември 1991 година относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация (91/670/ЕИО)
doc.gif
100.5 KB
Регламент (ЕИО) № 294/91 на Съвета (1991R0294)
от 4 февруари 1991 година относно извършването на услуги за въздушни превози на товари между държавите-членки
doc.gif
62.5 KB
Директива 92/14/EИО на Съвета (1992L0014)
от 2 март 1992 година за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част II, глава 2, том 1 на приложениe 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване,
втора редакция (1988 г.)
doc.gif
168.5 KB
Директива 96/67/ЕО на Съвета (1996L0067)
от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността
doc.gif
185.5 KB
Директива 98/20/ЕО на Съвета (1998L0020)
от 30 март 1998 година за изменение на Директива 92/14/ЕИО за ограничаване на експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, втора редакция (1988 г.)
doc.gif
137 KB
Приложението към Директива 92/14/ЕИО (1999L0028)
се изменя както е указано в приложението към настоящата директива
doc.gif
52.5 KB
Регламент (ЕО) № 991/2001 на Комисията (2001R0991)
от 21 май 2001 година за изменение на приложението към Директива 92/14/ЕИО на Съвета за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, втора редакция (1988 г.) (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
69 KB

Разпределения на маршрути

 
 
Регламент (ЕИО) № 2343/90 на Съвета (1990R2343)
от 24 юли 1990 година относно достъпа на въздушните превозвачи до редовни въздушни маршрути в рамките на Общността и за разпределението на пътническия капацитет между въздушните превозвачи по редовни въздушни линии между държавите-членки
doc.gif
125 KB
Директива на Съвета № 91/670/ЕИО (1991L0670)
от 16 декември 1991 година
относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация
doc.gif
100.5 KB
Регламент (ЕИО) № 294/91 на Съвета (1991R0294)
от 4 февруари 1991 година относно извършването на услуги за въздушни превози на товари между държавите-членки
doc.gif
62.5 KB
Директива 93/65/ЕИО на Съвета (1993L0065)
от 19 юли 1993 година относно определението и използването на съвместими технически спецификации за доставка на оборудване и системи за управление на въздушния трафик
doc.gif
81 KB
Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета (1993R0095)
от 18 януари 1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността
doc.gif
113 KB
Регламент (ЕО) № 894/2002 на Европейския Парламент и на Съвета (2002R0894)
от 27 май 2002 година за изменение на Регламент(ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотове на летищата в Общносттa
doc.gif
31.5 KB
Регламент (ЕО) № 1554/2003 на Европейския Парламент и на Комисията (2003R1554)
от 22 юли 2003 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общи правила за разпределение на слотове на летищата в Общността
doc.gif
30.5 KB
Регламент (EО) № 793/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0793)
от 21 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 за общите правила за разпределяне на слотовете в летищата на Общността
doc.gif
175 KB

Цени и срокове

 
 
Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0785)
от 21 април 2004 година относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства
doc.gif
107 KB
Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Councilpdf.gif
104.75 KB
Регламент (ЕО) № 488/2005 на Комисията (2005R0488)
от 21 март 2005 година
относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
368 KB

Авиационна безопасност

 
 
Споразумение между Европейската общност, Европейската космическа агенция и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (1998A0710(01))
за европейския принос към развитието на глобалната навигационна спътникова система (GNSS)
doc.gif
103.5 KB
Регламент (ЕИО) 3922/91 на Съвета (1991R3922)
от 16 декември 1991 година относно хармонизирането на технически изисквания и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаване
doc.gif
78.5 KB
Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския Парламент и на Съвета
   от 12 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно хармонизирането на технически изисквания и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаванe
pdf.gif
1.44 MB
Директива 1994/56/ЕО на Съвета (1994L0056)
от 21 ноември 1994 година относно определяне на основните принципи при разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване
doc.gif
83.5 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2011 година
за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета
pdf.gif
3.94 MB
Регламент (ЕО) 2027/97 на Съвета (1997R2027)
от 9 октомври 1997 година относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия
doc.gif
73.5 KB
Решение на Съвета № 98/434/ЕО (1998D0434)
от 18 юни 1998 година относно Споразумението между Европейската общност, Европейската космическа агенция и Европейската организация по осигуряване на безопасността на въздухоплаването относно европейския принос в разработването на глобална навигационна спътникова система (GNSS)
doc.gif
27 KB
Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския Парламент и на Съвета (2002R0889)
от 13 май 2002 година за изменение на Регламент(ЕО) № 2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
75.5 KB
Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския Парламент и на Съвета (2002R1592)
от 15 юли 2002 година относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (текст, отнасящ се за ЕИП
doc.gif
350 KB
Директива 2003/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (2003L0042)
от 13 юни 2003 година относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване
doc.gif
206.5 KB
Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията (2003R0622)
от 4 април 2003 година за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
36 KB
Регламент (ЕО) № 1217/2003 на Комисията (2003R1217)
от 4 юли 2003 година относно определяне на общи спецификации за национални програми за контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване (Текст, от значение за ЕИП)
doc.gif
82.5 KB
Регламент (ЕО) № 1486/2003 на Комисията (2003R1486)
от 22 август 2003 година относно постановяване на процедури за извършване на инспекции от Комисията в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
79.5 KB
Регламент (ЕО) № 1643/2003 на Европейския Парламент и на Комисията (2003R1643)
от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност
doc.gif
55.5 KB
Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (2003R1701)
от 24 септември 2003 година за привеждане в съответствие на член 6 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и Съвета относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
28 KB
Регламент № 2042/2003 на Комисията

от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

 Oт 27 октомври 2008 година е въведен  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1056/2008 НА КОМИСИЯТА  за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи 

pdf.gif
1.44 MB
Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (Text with EEA relevance)pdf.gif
925.48 KB
Директива 2004/36/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета (2004L0036)
от 21 април 2004 година относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността
doc.gif
272 KB
Регламент (ЕО) № 104/2004 на Комисията (2004R0104)
от 22 януари 2004 година за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност
doc.gif
50 KB
Регламент (ЕО) № 849/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0849)
от 29 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2320/2002 относно създаване на общи правила за безопасността на гражданското въздухоплаване (Текст, отнасящ се за ЕИП)
doc.gif
45 KB
Регламент (ЕО) № 1138/2004 на Комисията (2004R1138)
от 21 юни 2004 година за установяване на общо определение за критични части в зоните за сигурност на летищата (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
38.5 KB
Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията (2005R0381)
от 7 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 за определяне на правила за прилагане за сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации
doc.gif
30 KB
Регламент (ЕО) № 781/2005 на Комисията (2005R0781)
от 24 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
29 KB
Регламент (ЕО) № 857/2005 на Комисията (2005R0857)
от 6 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
28.5 KB
Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията (2005R2096)
от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги
doc.gif
171 KB
Директива 2006/23/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (2006L0023)
от 5 април 2006 година относно лиценза на ръководителите на полети в Общността (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
193.5 KB
Регламент (ЕО) № 65/2006 на Комисията (2006R0065)
от 13 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни правила относно сигурността на въздухоплаването (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
33.5 KB
Регламент (ЕО) № 240/2006 на Комисията (2006R0240)
от 10 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
28.5 KB
Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията (2006R0706)
от 8 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 относно периода, през който държавите-членки могат да издават разрешителни с ограничен срок (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
30.5 KB
Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията (2006R0707)
от 8 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно разрешителните с ограничен срок и приложения І и ІІІ (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
35 KB
Регламент (ЕО) № 736/2006 на Комисията (2006R0736)
от 16 май 2006 година относно работните методи на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването за провеждане на стандартизационни инспекции (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
74 KB
Регламент (ЕО) № 768/2006 на Комисията (2006R0768)
от 19 май 2006 година за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
46.5 KB
Регламент (ЕO) № 831/2006 на Комисията (2006R0831)
от 2 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно авиационната сигурност (текст от значение за ЕИП)
doc.gif
30 KB
Регламент (ЕО) No 1265/2007
от 26 октомври 2007 за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали въздух-земя за Единното европейско небе
pdf.gif
77.03 KB
pdf.gif
114.61 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 8/2008 НА КОМИСИЯТА
от 11 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административните процедури, приложими за търговските превози със самолет
pdf.gif
776.21 KB
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година
относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО.
Регламент 1108/2009 на ЕС, влязъл в сила след публикацията на 21Октомври 2009г. в Официалния вестник на ЕС  променя Регламент 216/2008 в областта на летищата.
pdf.gif
281.87 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1899/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година pdf.gif
1.44 MB
Регламент (ЕО) № 859/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20.08.2008 година (0)
по отношение на общите технически изисквания и административни процедури, приложими към търговските превози със самолет
pdf.gif
3.1 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1056/2008 НА КОМИСИЯТА
за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи
Регламент (ЕО) № 1056/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (Текст от значение за ЕИП)
307.68 KB
Commission Regulation (EC) No 1056/2008 of 27 October 2008 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (Text with EEA relevance)pdf.gif
238.26 KB
Регламент 1108/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО
pdf.gif
976.56 KB
Регламент 300/2008

от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002

rtf.gif
322.87 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 октомври 2012 година
  за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета
pdf.gif
5.44 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА
от 3 август 2012 година
за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА
от 3 август 2012 година
за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации
2.1 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 август 2012 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации- in ENGLISHpdf.gif
1.89 MB
Регламент 1321/2014
от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи
pdf.gif
2.37 MB
Regulation 1321-2014 on the continuing airworthiness of aircraft_enpdf.gif
2.3 MB

Структурно хармонизиране

 
 
Директива 89/629/ЕИО на Съвета (1989L0629)
от 4 декември 1989 година относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети
doc.gif
48 KB

Международни отношения

 
 
Протокол (2004A0930(04))
относно присъединяването на Европейската общност към Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 година, изменяна няколко пъти и консолидирана с Протокол от 27 юни 1997 година
doc.gif
83 KB
Решение на Съвета № 80/50/ЕИО (1980D0050)
от 20 декември 1979 година относно изработването на процедура за консултиране във връзка с отношенията между държавите-членки и трети страни в областта на въздушния транспорт и относно действия по тези въпроси в международните организации
doc.gif
38.5 KB
Решение на Съвета № 2004/636/ЕО (2004D0636)
от 29 април 2004 година относно сключването от Европейската общност на Протокола относно присъединяването на Европейската общност към Европейската организация за безопасност на въздухоплаването
doc.gif
35.5 KB

Аеронавигационно обслужване

 
 
ДИРЕКТИВА 94 - 56 - ЕО НА СЪВЕТА от 21 Ноември 1994
pdf.gif
457.82 KB
COUNCIL DIRECTIVE 94 - 56 - EC of 21 November 1994pdf.gif
549.94 KB
ДИРЕКТИВА 2001 - 42 - ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 Юни 2001
pdf.gif
501.48 KB
DIRECTIVE 2001 - 42 - EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 June 2001pdf.gif
126.86 KB
ДИРЕКТИВА 2009/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година
pdf.gif
82.51 KB
DIRECTIVE 2009 - 12 - EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2009pdf.gif
59.45 KB
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 736 - 2006 НА КОМИСИЯТА от 16 Май 2006
pdf.gif
694.96 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 736 - 2006 of 16 May 2006pdf.gif
625.11 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 290-2012 НА КОМИСИЯТА
pdf.gif
82.51 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 290 - 2012 of 30 March 2012pdf.gif
59.45 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 95 - 1993 НА СЪВЕТА от 18 Януари 1993
pdf.gif
113.74 KB
COUNCIL REGULATION (EEC) No 95 - 1993 of 18 January 1993pdf.gif
113.74 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 30 - 2009 НА КОМИСИЯТА от 16 Януари 2009
pdf.gif
157.95 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 30 - 2009 of 16 January 2009pdf.gif
136.73 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 29 - 2009 НА КОМИСИЯТА от 29 Януари 2009
pdf.gif
144.14 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 29 - 2009 of 16 January 2009pdf.gif
95.85 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216 - 2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 Февруари 2008
pdf.gif
1.42 MB
REGULATION (EC) No 216 - 2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 February 2008pdf.gif
1.13 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219 - 2007 НА СЪВЕТА от 27 Февруари 2007
pdf.gif
124.11 KB
COUNCIL REGULATION (EC) No 219 - 2007 of 27 February 2007pdf.gif
91.79 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 262-2009 от 30 март 2009 година
pdf.gif
112.17 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 262 - 2009 of 30 March 2009pdf.gif
76.76 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300 - 2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 Март 2008
pdf.gif
157.69 KB
REGULATION (EC) No 300 - 2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008pdf.gif
116.58 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 376 - 2007 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2007
pdf.gif
49.72 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 376 - 2007 of 30 March 2007pdf.gif
32.47 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 482 - 2008 НА КОМИСИЯТА от 30 май 2008
pdf.gif
201.13 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 482 - 2008 of 30 May 2008pdf.gif
160.37 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 549 - 2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 Март 2004
pdf.gif
108.39 KB
REGULATION (EC) No 549 - 2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004pdf.gif
76.47 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 550 - 2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 Март 2004
pdf.gif
119.24 KB
REGULATION (EC) No 550 - 2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004pdf.gif
84.79 KB
РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 551 - 2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 Март 2004
pdf.gif
79.61 KB
REGULATION (EC) No 551 - 2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004pdf.gif
56.59 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552 - 2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 Март 2004
pdf.gif
124.28 KB
REGULATION (EC) No 552 - 2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004pdf.gif
89.34 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 593 - 2007 НА КОМИСИЯТА от 31 Май 2007
pdf.gif
384.32 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 593 - 2007 НА КОМИСИЯТА от 31 Май 2007pdf.gif
317.03 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 633 - 2007 НА КОМИСИЯТА от 7 Юни 2007
pdf.gif
699.44 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 633 - 2007 of 7 June 2007pdf.gif
623.46 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 683 - 2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 Юли 2008
pdf.gif
273.45 KB
REGULATION (EC) No 683 - 2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008pdf.gif
191.56 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 690 - 2009 НА КОМИСИЯТА от 30 Юли 2009
pdf.gif
714.96 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 690 - 2009 of 30 July 2009pdf.gif
699.16 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 707 - 2006 НА КОМИСИЯТА от 8 Май 2006
pdf.gif
457.38 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 707 - 2006 of 8 May 2006pdf.gif
35.52 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 730 - 2006 НА КОМИСИЯТА от 11 Май 2006
pdf.gif
154.71 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 730 - 2006 of 11 May 2006pdf.gif
132.08 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765 - 2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 Юни 2008
pdf.gif
210.29 KB
REGULATION (EC) No 765 - 2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008pdf.gif
159.8 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1032 - 2006 НА КОМИСИЯТА от 6 Юли 2006
pdf.gif
136.2 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 1032 - 2006 of 6 July 2006pdf.gif
97.2 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1033 - 2006 НА КОМИСИЯТА от 4 Юли 2006
pdf.gif
183.21 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 1033 - 2006 of 4 July 2006pdf.gif
151.66 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1056 - 2008 НА КОМИСИЯТА от 27 Октомври 2008
pdf.gif
307.68 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 1056 - 2008 of 27 October 2008pdf.gif
238.26 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1070 - 2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009
pdf.gif
1.1 MB
REGULATION (EC) № 1070 - 2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 Oktober 2009pdf.gif
1.05 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1108 - 2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 Октомврси 2009
pdf.gif
976.56 KB
REGULATION (EC) No 1108 - 2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009pdf.gif
838.26 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1321 - 2007 НА КОМИСИЯТА от 12 Ноември 2007
pdf.gif
56.19 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 1321 - 2007 of 12 November 2007pdf.gif
37.73 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1330 - 2007 НА КОМИСИЯТА от 24 Септември 2007
pdf.gif
114.51 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 1330 - 2007 of 24 September 2007.pdfpdf.gif
87.15 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1356 - 2008 НА КОМИСИЯТА от 23 Декември 2008
pdf.gif
95.41 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1794 - 2006 НА КОМИСИЯТА от 6 Декември 2006
pdf.gif
534.32 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 1794 - 2006 of 6 December 2006pdf.gif
340.95 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042 - 2003 НА КОМИСИЯТА от 20 Ноември 2003
pdf.gif
3.34 MB
COMMISSION REGULATION (EC) No 2042 - 2003 of 20 November 2003.pdfpdf.gif
2.69 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2150 - 2005 НА КОМИСИЯТА 23 Декември 2005
pdf.gif
475.49 KB
COMMISSION REGULATION (EC) No 2150 - 2005 of 23 December 2005pdf.gif
52.5 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 6 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 8 Януари 2013
pdf.gif
730.75 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 6 - 2013 of 8 January 2013pdf.gif
707.92 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 7 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 8 Януари 2013
pdf.gif
2.18 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 7 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 8 Януари 2013pdf.gif
1.81 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 73 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 26 Януари 2010
pdf.gif
936.79 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 73 - 2010 of 26 January 2010pdf.gif
824.58 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 127 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 5 Февруари 2010
pdf.gif
1.28 MB
COMMISSION REGULATION (EU) No 127 - 2010 of 5 February 2010pdf.gif
1.09 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 176 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 24 Февруари 2011
pdf.gif
775.04 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 176 - 2011 of 24 February 2011pdf.gif
729.73 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 185 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010
pdf.gif
1.93 MB
COMMISSION REGULATION (EU) No 185 - 2010 of 4 March 2010pdf.gif
1.51 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 25 Март 2010
pdf.gif
227.01 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 255 - 2010 of 20 March 2010pdf.gif
178.5 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 494/2012 НА КОМИСИЯТА No 494 - 2012 от 11 юни 2012
pdf.gif
770.71 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 494 - 2012 of 11 June 2012pdf.gif
731.87 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 593 - 2012 НА КОМИСИЯТА от 5 Юли 2012
pdf.gif
768.51 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 593 - 2012 of 5 July 2012pdf.gif
726.29 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 691 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2010
pdf.gif
930.2 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 691 - 2010 of 29 July 2010pdf.gif
776.18 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748 - 2012 НА КОМИСИЯТА от 3 Август 2012
pdf.gif
2.18 MB
COMMISSION REGULATION (EU) No 748 - 2012 of 3 August 2012pdf.gif
1.81 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 805 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 10 Август 2011
pdf.gif
991.82 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 805 - 2011 of 10 August 2011pdf.gif
835.05 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 912 - 2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 Септември 2010
pdf.gif
881.94 KB
REGULATION (EU) No 912 - 2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010pdf.gif
783.08 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 962 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 26 Октомври 2010
pdf.gif
719.23 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 962 - 2010 of 26 October 2010pdf.gif
694.85 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965 - 2012 НА КОМИСИЯТА от 5 Октомври 2012
pdf.gif
6.55 MB
COMMISSION REGULATION (EU) No 965 - 2012 of 5 October 2012pdf.gif
5.41 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 996 - 2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 Октомври 2010
pdf.gif
957.54 KB
REGULATION (EU) No 996 - 2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 October 2010pdf.gif
809.87 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 3 Ноември 2011
pdf.gif
3.27 MB
COMMISSION REGULATION (EU) No 1178 - 2011 of 3 November 2011pdf.gif
2.52 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1191 - 2010 НА КОМИСИЯТА от 16 Декември 2010
pdf.gif
1.06 MB
COMMISSION REGULATION (EU) No 1191 - 2010 of 16 December 2010pdf.gif
866.68 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1332 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 16 Декември 2011
pdf.gif
742.33 KB
COMMISSION REGULATION (EU) No 1332 - 2011 of 16 December 2011pdf.gif
712.5 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 390 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2013
pdf.gif
1.14 MB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390 - 2013 of 3 May 2013pdf.gif
935.24 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 391 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 3 Май 2013
pdf.gif
1.16 MB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 391 - 2013 of 3 May 2013pdf.gif
1.08 MB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 409 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2013
pdf.gif
921.66 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 409 - 2013 of 3 may 2013pdf.gif
848.2 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 428 - 2013 НА КОМИСИЯТА от 8 Май 2013
pdf.gif
720.24 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 428 - 2013 of 8 May 2013pdf.gif
701.95 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 646 - 2012 НА КОМИСИЯТА от 16 Юли 2012
pdf.gif
921.6 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 646 - 2012 of 16 July 2012pdf.gif
854.7 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1029 от 26 септември 2014
pdf.gif
331.98 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1029 of 26 September 2014pdf.gif
330.87 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1034 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 17 Октомври 2011
pdf.gif
838.9 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) № 1034 - 2011 of 17 October 2011pdf.gif
762.78 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1035 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 17 Октомври 2011
pdf.gif
849.62 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1035 - 2011 of 17 October 2011pdf.gif
725.84 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1079 - 2012 НА КОМИСИЯТА от 16 Ноември 2012
pdf.gif
780.11 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1079 - 2012 of 16 November 2012pdf.gif
678.9 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1206 - 2011 НА КОМИСИЯТА т 22 Ноември 2011
pdf.gif
836.5 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1206 - 2011 of 22 November 2011pdf.gif
1018.33 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1207 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 22 Ноември 2011
pdf.gif
928.74 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1207 - 2011 of 22 November 2011pdf.gif
810.17 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1216 - 2011 НА КОМИСИЯТА от 24 Ноември 2011
pdf.gif
738.43 KB
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1216 - 2011 of 24 November 2011pdf.gif
710.45 KB

Процедури за консултиране

 
 
Решение на Съвета № 80/50/ЕИО (1980D0050)
от 20 декември 1979 година относно изработването на процедура за консултиране във връзка с отношенията между държавите-членки и трети страни в областта на въздушния транспорт и относно действия по тези въпроси в международните организации
doc.gif
38.5 KB

Конвенции със страни, които не са членки

 
 
Решение на Съвета № 2001/539/ЕО (2001D0539)
от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал)
doc.gif
26 KB
Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (2004R0847)
от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни
doc.gif
68.5 KB