Главeн Директор

Анелия Маринова

Г-жа Анелия Маринова е родена през 1967 г. Завършва средното си образование в 114 АЕГ в София, владее английски и руски език.

Магистър на техническите науки, Авиоинженер със специалност поддържане и експлоатация на самолетно радиоелектронно оборудване от Институт за гражданска авиация гр. Рига, Латвия.

Има следдипломна квалификация по специалност „Международно право и външна търговия“ от УНСС и управление на проекти (Introduction to Project Management Principles and Practices) от University of California, Irvine Division of Continuing Education, множество професионални обучения и сертификации, вкл. системи за управление на безопасността на полетите, Aviation Quality Auditing & Route Cause Analysis. 

С над 30-годишен професионален опит в авиационния бранш, като повече от 20 от тях тя заема ръководни позиции в различни авиокомпании. Преминава през позициите на авиоинженер, диспечер, търговски директор, основател и управител на няколко авиокомпании.

Компанията, която ръководи през последните 3 години, е лицензиран авиационен оператор и въздушен превозвач на Общността, оперираща с 6 самолета Airbus A320 и А321.

 

Функции на Главния директор:

ГД "ГВА" се управлява и представлява от главен директор, който в изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове и задължителни указания и разпореждания в съответствие с действащото законодателство.

Главният директор се назначава от и е пряко подчинен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., бр. 77 от 2004 г.) Главният директор осъществява своите правомощия, като:

 1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на главната дирекция, изготвя анализи, предлага проекти на решения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 2. отчита своята работа пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

 3. контролира спазването на ЗГВ и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

 4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

 5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД "ГВА";

 6. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

 7. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД "ГВА";

 8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

 9. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

10. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

 11. прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.;

 12. участва в разработването на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

 13. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти;

 14. (нова – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) организира и ръководи дейностите на съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване по отношение на търпящи бедствие въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;

 15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на ГД "ГВА";

 16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) предлага за утвърждаване бюджета на ГД "ГВА" и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

 17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) може да създава временни и постоянни съвети и комисии;

 18. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 17, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

 19. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 18, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) контролира доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

 20. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 19, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осъществява сътрудничество с националните органи за контрол на други държави с цел осигуряване на контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

 21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 20, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) изпълнява и други функции, предвидени в закон.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главният директор или оправомощено от него лице издава, отнема, ограничава правата или спира временно действието на правата по лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в предвидените в Закона за гражданското въздухоплаване случаи.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп., бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 4, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм., бр. 56 от 2012 г.).

 (6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм., бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 5, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм., бр. 56 от 2012 г.).

 (7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 6, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм., бр. 56 от 2012 г.).

 (8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 7, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) При отсъствие на главния директор функциите му се изпълняват от определен от него със заповед за всеки отделен случай ръководен служител на администрацията.