Главeн Директор

Анелия Маринова

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се управлява и представлява от главен директор, който в изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове и задължителни указания и разпореждания в съответствие с действащото законодателство.

Главният директор се назначава от и е пряко подчинен на министъра на транспорта и съобщенията.

Главният директор осъществява своите правомощия, като:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на ГД ГВА, изготвя анализи и предлага проекти на решения на министъра на транспорта и съобщенията;

2. отчита своята работа пред министъра на транспорта и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

3. контролира спазването на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД ГВА;

6. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД ГВА;

7. организира дейностите по управление на качеството, като определя със заповед длъжностни лица за наблюдение на съответствието с нормативните изисквания по отношение на безопасност, качество и информационна сигурност;

8. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

9. прави предложение до министъра на транспорта и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2021 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2011 г.; изм., бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2014 г.; доп., бр. 59 от 2016 г. и бр. 36 и 53 от 2022 г.);

10. прави предложение, съгласувано със заинтересованите страни, за актуализиране на Националния план за безопасност в гражданското въздухоплаване и на Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване и ги предоставя за одобрение от министъра на транспорта и съобщенията;

11. участва в разработването на проекти на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

12. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти, когато разследването не се провежда от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ);

13. управлява системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие и организира и ръководи дейността на съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване по отношение на търпящи бедствие въздухоплавателни средства на територията на Република България, както и в определени с международни споразумения райони за търсене и спасяване в открито море, самостоятелно или съвместно с морските центрове за търсене и спасяване и центровете за търсене и спасяване при авиационни произшествия на съседните държави;

14. сключва договори, свързани с дейността на ГД ГВА;

15. предлага за утвърждаване бюджета на ГД ГВА и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

16. създава временни и постоянни съвети съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията;

17. създава и участва в работни групи и комисии;

18. осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

19. извършва надзор на доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

20. осъществява сътрудничество с националните надзорни органи на други държави с цел осигуряване на надзор на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

21. упражнява контрол и надзор за изпълнение на изискванията, стандартите и целите на системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие;

22. участва в ръководството на Съвета за управление на въздушното пространство;

23. определя условията и реда за скачането с парашут и изхвърлянето на товари с парашут от въздухоплавателни средства в контролираното въздушно пространство или над населени места, с изключение на случаите по чл. 60, ал. 2 от ЗГВ;

24. изпълнява и други функции, предвидени в нормативен акт.

Главният директор или оправомощено от него лице издава, отнема, ограничава правата или спира временно действието на правата по лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в предвидените случаи в нормативната уредба на Европейския съюз в областта на гражданското въздухоплаване, ЗГВ и в издадените въз основа на него подзаконови актове.

При отсъствие на главния директор функциите му се изпълняват от определен от него със заповед за всеки отделен случай ръководен служител на администрацията.