Функции на Главния секретар

Административното ръководство на ГД "ГВА" се осъществява от главен секретар, назначен от главния директор, който:

1. осигурява организационната връзка между главния директор и административните звена в ГД "ГВА", както и между административните звена;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на ГД "ГВА";

3. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена на ГД "ГВА" на организационно и техническо равнище;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

6. утвърждава длъжностните характеристики;

7. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осигурява цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията на ГД "ГВА" и обучението на персонала във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване       изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.);

8. участва в подготовката на проекта на бюджет на ГД "ГВА";

9. организира ползването на недвижими имоти и движими вещи - частна държавна собственост, предоставени на ГД "ГВА";

10. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на главния директор;

11. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от главния директор.