Функции на Дирекция "Летателни стандарти"

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Летателни стандарти" и дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване".

Дирекция "Летателни стандарти": 
 
1. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на необходимото равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване; 
 
2. участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури; 
 
3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД  ГВА, свързани с контрол, издаване, отнемане или спиране на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати; 
 
4. контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства, организациите за обучение и авиационните оператори, лицата по чл. 119е ЗГВ, авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти и авиационния персонал; 
 
5. утвърждава и контролира изпълнението на актове, които уреждат подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове; 
 
6. разследва инциденти; 
 
7. води регистри в случаите, предвидени от закон; 
 
8. поддържа и развива системата за управление на качеството в ГД ГВА; 
 
9. организира и координира разработването, осъвременяването и прилагането на процедурите по качество в ГД ГВА; 
 
10. организира и координира провеждането на независима оценка на системата по т. 8; 
 
11. организира и осъществява цялостната дейност по лицензиране на въздушните превозвачи; 
 
12. разглежда и се произнася по жалбите на пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91; 
 
13. организира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване; 
 
14. координира конкретното изпълнение от ГД ГВА на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз и специализираните международни организации; 
 
15. организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи; 
 
16. защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки един конкретен случай на подходящи мерки; 
 
17. разработва предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи; 
 
18. издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 
19. контролира физическите и юридическите лица във връзка с икономическите аспекти на безопасността в гражданското въздухоплаване; 
 
20. регулира безопасния превоз на опасни товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове; 
 
21. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.