Функции на Дирекция "Аеронавигационно осигуряване, летища и авиационна сигурност"

Специализираната администрация е организирана в дирекция „Авиационна безопасност“ и „Аеронавигационно осигуряване, летища и авиационна сигурност“. Дирекция „Аеронавигационно осигуряване, летища и авиационна сигурност“ изпълнява следните дейности в направления летища, летищни и наземни оператори, аеронавигационно осигуряване, търсене и спасяване и авиационна сигурност:

 1. Извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА, свързани с контрол, издаване, отнемане или спиране на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати по отношение дейността на аеронавигационното обслужване, търсенето и спасяването при авиационни произшествия, летищно и наземно обслужване и авиационна сигурност;
 2. Осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността на полетите и във връзка с безопасността им в частта на аеронавигационното осигуряване, летищното и наземното обслужване;
 3. Изготвя проекти на подзаконови нормативни актове, експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с постигане на сигурност в гражданското въздухоплаване, както и по въпроси, касаещи постигане на безопасност в частта на аеронавигационното осигуряване, летищното и наземното обслужване;
 4. Организира и изпълнява дейности по одобряване на промените в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
 5. Контролира аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;
 6. Осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на безопасността на полетите, аеронавигационното обслужване, търсенето и спасяването при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване;
 7. Извършва проверки за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;
 8. Извършва проверки и подготвя становища на главния директор във връзка с издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване на кандидатите за доставчици на аеронавигационно обслужване за всеки тип аеронавигационни услуги;
 9. Участва в проверки на доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;
 10. Изготвя становища до главния директор във връзка с признаването на свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване, издадени от чужди национални органи за контрол за осигуряване на аеронавигационно обслужване;
 11. Изготвя мотивирано предложение за частично делегиране на функциите по осъществяване на проверки и контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване на чужди национални органи за контрол;
 12. Изготвя годишни доклади за дейността на ГД ГВА като национален надзорен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване;
 13. Участва в дейностите във връзка с осигуряването на безопасността в гражданското въздухоплаване, извършвани от ГД ГВА в качеството й на компетентен орган по чл. 8, ал. 4 и 5 от ЗГВ във връзка с чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 2018/1139 и Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007;
 14. При денонощен режим на работа съвместно с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване при авиационни произшествия, като в случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и на нейната територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Република България;
 15. Организира изпълнението на дейности и задачи, произтичащи от сключени споразумения за търсене и спасяване при авиационно произшествие;
 16. Подпомага главния директор при упражняване на контрол и надзор за изпълнение на изискванията, стандартите и целите на системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие;
 17. Изготвя планове за организиране на учения, тренировки, симулации на авиационни произшествия съгласувано с участниците в системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие;
 18. При авиационни произшествия осъществява координация с центрове за търсене и спасяване на съседни държави;
 19. Изготвя становища и предложения до главния директор за подобряване ефективността на системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие;
 20. В съответствие с компетентността по направленията в дирекцията разследва инциденти, когато разследването не се провежда от НБРПВВЖТ, като контролира и ръководи авиационните субекти, които надзирава и които са въвели системи за управление на безопасността, своевременно да са изготвили анализите на авиационните събития;
 21. Създава правила за независимо събиране, оценяване, обработване, анализиране и съхраняване на сведения за събития в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014;
 22. Организира и координира използването на въздушното пространство за нуждите на гражданското въздухоплаване;
 23. Осигурява административно дейността на Съвета по управление на въздушното пространство;
 24. Организира и изпълнява дейности по лицензиране на оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз, ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
 25. Контролира гражданските летища и други летищни съоръжения, както и самолетообслужващата техника;
 26. Подготвя предложения във връзка с издаването или отказа на разрешения за строителство на сгради, съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата;
 27. Координира ползването на радиотехническите средства за обслужване на въздушното движение и радиочестотния ресурс;
 28. Съгласува проектите за изграждане и реконструкция на сгради, съоръжения и други строителни работи на територията на летището на основата на приетия генерален план;
 29. Контролира експлоатационната годност на гражданските летища, както и на системите и съоръженията за обслужване на пътници, товарене и разтоварване на багажи и товари;
 30. Организира изпълнението на държавните задължения по отношение на системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия, както и спазването на нормативните актове и плановете за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в районите на отговорност на летищата;
 31. Следи за спазването на технологиите по издадените лицензи за оператор по наземно обслужване или самообслужване с оглед постигане сигурността на полетите и предотвратяване на актове на незаконна намеса;
 32. Изисква необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация от съответните длъжностни лица, включително за правоспособността на персонала, както и всякаква друга информация, свързана със спазване на законодателството в областта на гражданското въздухоплаване;
 33. Дава задължителни писмени предписания за осигуряване спазването на нормативните актове в областта на въздухоплаването и гарантиране на сигурността и безопасността на гражданското въздухоплаване, с които се предписва отстраняване в определен срок на установени нарушения, свързани с безопасността на полетите;
 34. Контролира и координира дейности по експлоатацията, поддръжката и развитието на летателното поле, сградите и съоръженията;
 35. Осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността на полетите;
 36. Контролира действията на физическите и на юридическите лица във връзка със сигурността на гражданското въздухоплаване;
 37. Извършва контрол върху дейността на летищните оператори, въздушните превозвачи и субектите, определени в чл. 16к, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 от ЗГВ, във връзка с нивото на изпълнение на мерките за киберсигурност;
 38. Контролира спазване на международните, европейските и националните правни актове в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване;
 39. Поддържа единна база данни и издаване на идентификационни карти на летателните екипажи и пропуски на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност, както и на моторни превозни средства – за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;
 40. Координира действията при извънредни ситуации, свързани със сигурността на гражданското въздухоплаване;
 41. Координира прилагането на изискванията за опростяване на процедурите при обработка на въздухоплавателни средства, пътници, багажи, товари и поща;
 42. Извършва методическо ръководство на службите за сигурност и защита в гражданското въздухоплаване;
 43. Съобразно компетентността си участва в процеса по лицензиране на летищни оператори и субекти в гражданското въздухоплаване;
 44. Сертифицира служители по вътрешен контрол на качество, инструктори и служители по авиационна сигурност на оператори и субекти в гражданското въздухоплаване;
 45. Одобрява инструктори по авиационна сигурност;
 46. Дава статут на оператори и субекти по линия на сигурността и вписване в базата данни на Европейския съюз относно сигурността на веригата за доставки;
 47. Одобрява програми за сигурност на оператори и субекти на гражданското въздухоплаване;
 48. Одобрява планове за действие при актове на незаконна намеса в дейността на гражданското въздухоплаване;
 49. Одобрява програми за обучение на оператори и субекти;
 50. Съгласува проекти, схеми и зони на летищата за обществено ползване по линия на сигурността.