Функционални задължения на отдел “Летателна годност и лицензиране”

 • Изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване;
 • Подготвя проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и указания, правила и процедури;
 • Извърша необходимите действия в съответствие с компетентността си, свързани с издаването на лицензи за ТО, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в частта летателна годност;
 • Контролира гражданските въздухоплавателни средства;
 • Утвърждава и контролира изпълнението на ръководни документи, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове и анализи, в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
 • Съгласува издаването на разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • Чрез Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съгласува, подготвя и предлага на министъра на транспорта и съобщенията за утвърждаване нормативни актове, норми, правила и процедури в областта на гражданското въздухоплаване;
 • Контролира спазването на нормативните актове, стандарти и правила по безопасността на гражданското въздухоплаване;
 • Контролира летателната годност на ВС на земята и във въздуха, извършва основни, периодични и извънредни технически прегледи и проверки;
 • Одобрява и съгласува учебните програми в областта на техническото обслужване и летателната годност;
 • Одобрява лица, предложени за заемане на длъжностите, свързани с безопасността на полетите и поддръжка на летателната годност на ВС;
 • Издава, преиздава, заменя, подменя и отнема свидетелства за правоспособност на авиационния персонал по ТО, както и вписва, потвърждава, възстановява и заличава класификационни класове в свидетелствата за правоспособност;
 • Изпълнява и други функции, възложени от главния директор.