Функционални задължения на отдел “Лицензиране на оператори”

 1. Изготвя проекти на подзаконови нормативни актове, експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с постигане на сигурност и безопасност на гражданското въздухоплаване;
 2. Организира и осъществява дейността на ГД "ГВА" във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване;
 3. Контролира гражданските летища и летателни площадки, аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;
 4. Извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД "ГВА", свързани с издаването на лицензи, разрешения и удостоверения;
 5. Дава становище пред Главния Директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
 6. Осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността и безопасността на полетите;
 7. Организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи и оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
 8. Защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред Министъра на транспорта и съобщенията за въвеждане при всеки един конкретен случай на подходящи мерки;
 9. Подготвя предложения във връзка с издаването или отказ на разрешения за строителство на сгради, съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата;
 10. Координира ползването на радиотехническите средства за обслужване на въздушното движение и радиочестотния ресурс;
 11. Съгласува проектите за изграждане и реконструкция на сгради, съоръжения и други строителни работи на територията на летището на основата на приетия генерален план;
 12. Експлоатационната годност на гражданските летища и летателните площадки, както и на системите и съоръженията за обслужване на пътници, товарене и разтоварване на багажи и товари;
 13. Изпълнението на държавните задължения по отношение на системата за търсене и спасяване, както и спазването на нормативните актове и плановете за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в районите на отговорност на летищата;
 14. Спазването на технологиите по издадените лицензи за оператор по наземно обслужване или самообслужване с оглед постигане сигурността на полетите и предотвратяване на актове на незаконна намеса;
 15. Изисква необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация от съответните длъжностни лица, включително за правоспособността на персонала, както и всякаква друга информация, свързана със спазване на законодателството в областта на гражданското въздухоплаване;
 16. Съставя актове за административни нарушения по ЗГВ;
 17. Дава задължителни писмени предписания за осигуряване спазването на нормативните актове в областта на въздухоплаването и гарантиране на сигурността и безопасността на гражданското въздухоплаване, с които предписват отстраняване в определен срок на установени нарушения, свързани с безопасността на полетите;
 18. Прави предложения за спиране, прекратяване, отнемане и ограничаване на правата по издадените лицензи, разрешения, свидетелства и удостоверения;
 19. При упражняване на правата си по контрол върху спазването на Закона за гражданското въздухоплаване и издадените въз основа на него нормативни актове инспекторите по въздухоплаването издават писмени предписания, в които се съдържат препоръки към проверяваните субекти;
 20. Разработва технически задания и конкурсни документации, взима участие при провеждане на процедури по ЗОП за реализация на инвестиционни програми;
 21. Контрол и координация на дейности по експлоатацията, поддръжката и развитието на летателното поле, сградите и съоръженията.