Функционални задължения на отдел “Авиационна сигурност”

Функционални задължения на отдел “Авиационна сигурност”

 1. Контрол по спазване на международните, европейски и национални нормативни документи в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване;
 2. Поддържане на единна база данни и издаване на идентификационни карти на летателните екипажи и пропуски на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност, както и на моторни превозни средства - за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;
 3. Контрол на действията на физическите и на юридическите лица във връзка със сигурността  на гражданското въздухоплаване,
 4. Координиране на действията при извънредни ситуации, свързани със сигурността на гражданското въздухоплаване;
 5. Координиране на прилагането на изискванията за опростяване на процедурите при обработка на въздухоплавателни средства, пътници, багажи, товари и поща;
 6. Методическо ръководство на службите за сигурност и защита в гражданското въздухоплаване;
 7. Съобразно компетентността си участва  в процеса по лицензиране на оператори и субекти в гражданското въздухоплаване;
 8. Сертифициране на служители по вътрешен контрол на качество, инструктори и служители по авиационна сигурност на оператори и субекти в гражданското въздухоплаване.
 9. Одобряване на инструктори по авиационна сигурност.
 10. Даване на статут на оператори и субекти по линия на сигурността и вписване в базата данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки.
 11. Одобряване на програми за сигурност на оператори и субекти на гражданското въздухоплаване.
 12. Одобряване на планове за действие при актове на незаконна намеса в дейността на гражданското въздухоплаване.
 13. Одобряване на програми за обучение на оператори и субекти.
 14. Съгласуване на проекти, схеми и зони на летищата за обществено ползване по линия на сигурността.