Функционални задължения на отдел “Международно сътрудничество”

1. Организира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в международни организации и форуми в областта на гражданското въздухоплаване (ICAO, EUROCONTROL, EASA, ECAC, CERG).

2.Разработва предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи.

3. Координира, контролира и участва в дейността, свързана със сключването на нови и изпълнението на действащите двустранни и многостранни споразумения за въздушен транспорт.

4. Подпомага участието на българската страна в работата на органите на Съвета на ЕС по законодателни предложения и други разглеждани въпроси от областта на гражданската авиация.

5. Организира и изпълнява дейности, свързани с осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи.

6. Защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки конкретен случай на подходящи мерки.

7. Разглежда и обработва жалбите на пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент(ЕИО) № 295/91;

8. Издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

9. Регулира безопасния превоз на опасни товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове.