Функционални задължения на отдел “Безпилотни летателни системи, международна дейност и иновации”

 1. Участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури, в частта, свързана с безпилотни летателни системи, международна дейност и иновации;
 2. Организира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в международни организации и форуми в областта на гражданското въздухоплаване (ICAO, EUROCONTROL, EASA, ECAC, CERG).
 3. Разработва предложения до министъра на транспорта и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи.
 4. Координира, контролира и участва в дейността, свързана със сключването на нови и изпълнението на действащите двустранни и многостранни споразумения за въздушен транспорт.
 5. Подпомага участието на българската страна в работата на органите на Съвета на ЕС по законодателни предложения и други разглеждани въпроси от областта на гражданската авиация.
 6. Организира и изпълнява дейности, свързани с осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи.
 7. Защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки конкретен случай на подходящи мерки.
 8. Издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 9. Регулира безопасния превоз на опасни товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове.
 10. Обработва и поддържа информация за географските зони на безпилотни летателни системи, с които се установяват определени условия за полетите на безпилотни летателни системи на територията на страната;
 11. Извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА по отношение на експлоатацията на безпилотни летателни системи в специфичната и неограничена категория;
 12. Извършва проверки и предлага становища на главния директор във връзка с издаване на свидетелство на кандидатите за доставчици на обслужване за U-space и когато са определени такива единствени доставчици на общо информационно обслужване и участва в проверки на тези доставчици за установяване на съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството. 
 13. Организира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в международни организации и форуми в областта на гражданското въздухоплаване (ICAO, EUROCONTROL, EASA, ECAC, CERG). 
 14. Разработва предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи. 
 15. Координира, контролира и участва в дейността, свързана със сключването на нови и изпълнението на действащите двустранни и многостранни споразумения за въздушен транспорт. 
 16. Подпомага участието на българската страна в работата на органите на Съвета на ЕС по законодателни предложения и други разглеждани въпроси от областта на гражданската авиация. 
 17. Организира и изпълнява дейности, свързани с осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи.
 18. Защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки конкретен случай на подходящи мерки.
 19. Издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 20. Регулира безопасния превоз на опасни товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове.