Функционални задължения на отдел ”Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал”

Отдел ”Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал” има задачи и отговорности, определени от Базовия Регламент (ЕО) 216/2008,  Регламент (ЕС) 965/2012, Регламент (ЕС) 1178/2011, Закона за гражданско въздухоплаване в Република България и подзаконовите му актове.

Съгласно действащите нормативни актове отдел „ЛЕ и ЛАП“ осигурява поддържането на висок стандарт на безопасност и изпълнението на задълженията на Република България съгласно Конвенцията по гражданско въздухоплаване (Чикагската конвенция) и като държава-членка на Европейския съюз като:

 1. издава, изменя, подновява, преиздава, признава, прекратява временно правата и отнема правата по удостоверения на одобрени организации за обучение и свидетелства на авиационни учебни центрове;
 2. Издава удостоверения/сертификати на авиационни оператори, приема Декларации и извършва последващ надзор върху дейността им;
 3. издава свидетелства за правоспособност на авиационния персонал;
 4. издава, изменя, преиздава и прекратява временно правата по горните свидетелства, одобрения и удостоверения, при условия, определени от съответните нормативни актове;
 5. изготвя и издава Бюлетини по безопасност, заповеди и други документи, които подпомагат дейността на отдел „ЛЕ и ЛАП“ и авиационната индустрия;
 6. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;
 7. извършва надзор и контрол върху гражданското въздухоплаване;
 8. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД "ГВА", свързани с издаването на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;
 9. утвърждава и контролира изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, на програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на международното законодателство, ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
 10. участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури;
 11. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване;
 12. и други, съгласно компетенциите на отдела.