Функционални задължения на отдел “Финансово-стопански дейности и човешки ресурси”

 1. Изготвя проект за годишния бюджет по програми и прогноза на бюджетните приходи и разходи за следващите три години на ГД ГВА;
 2. Разработва вътрешната нормативна база във финансово - икономическата област и съвместно с финансовия контрольор системите за вътрешен финансов контрол на дирекцията;
 3. Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по утвърдения от Министъра на транспорта и съобщенията бюджет за годината на ГД ГВА;
 4. Води синтетична и аналитична отчетност на приходите, разходите, вземанията и задълженията на дирекцията;
 5. Организира, отчита и контролира приходите от летищни такси и Тарифа № 5 на летищата за обществено ползване и ГД ГВА;
 6. Организира и обработва счетоводната информация за разходите по издръжката на летищата за обществено ползване и ГД ГВА, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите и одобрения от главния директор Индивидуален сметкоплан на дирекцията;
 7. Участва в провеждането на търговете по ЗОП и осъществява контрол върху усвояването на средствата за капиталови разходи от летищата за обществено ползване и ГД ГВА;
 8. Обработва първичната счетоводна  документация за заприходяването на частната и публична държавна собственост, ДМА и стоково - материалните ценности на ГД ГВА;
 9. Изготвя и представя  на Министерството на транспорта и съобщенията месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, програмни касови отчети, плана и отчета за капиталовите разходи и всички прилежащи форми към тях;
 10. Изготвя месечни и  тримесечни оборотни ведомости, годишен финансов счетоводен отчет /баланс/, анализи на финансовата дейност на ГД ГВА;
 11. Осъществява материално-техническото снабдяване с консумативи, инвентар и офис - техника на  дирекцията.
 12. Организира и осъществява деловодната дейност в ГД ГВА;
 13. Следи за прилагането на системите за финансово управление и контрол върху всички разходи в ГД ГВА;
 14. Упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимо имущество на дирекцията. Организира и пряко участва в годишни и извънредни инвентаризации на активите на ГД ГВА  и летищата за обществено ползване и оформя резултатите от тях;
 15. Осъществява взаимодействие с Министерството на транспорта и съобщенията по приложение и изменение на нормативните актове, прилагани в бюджетната сфера;
 16. Организира съхранението и ползването на счетоводния архив;
 17. Изготвя справки и информация за нуждите на ръководството, МТС,  Министерството на финансите, летища, авиокомпании и др.