Функционални задължения на отдел “Административно и информационно обслужване, статистика и архив”

  1. Водене на регистрите, предвидени в закон, вкл. и публична част;
  2. Създаване и поддържане на информационна система за ГА и WEB - страницата на ГВА;
  3. Поддържане на сборник от действащи национални нормативни и административни актове, регламентиращи дейностите в областта на гражданското въздухоплаване;
  4. Библиотека на документи и нормативи на международните органи-зации за ГА и на чуждестранни въздухоплавателни администрации;
  5. Статистика за дейността на ГА - задължения по чл. 67 на Чикагската конвенция и Док.9060 на ИКАО;
  6. Контрол по изпълнение на изискванията на Наредба РД-08-20 - За събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България и координация с Националния статистически институт във връзка с изпълнението на Националната програма за статистически изследвания;
  7. Координация при изпълнението на изискванията на Закона за адми-нистративното обслужване на физическите и юридическите лица;
  8. Изпълнение на изискванията на Наредба за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
  9. Организира функционирането и поддържането на автоматизираната информационна инфраструктура на дирекцията - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер;
  10. Техническо съдействие на работата на отделите в ГВА.