Функционални задължения на отдел “Правно осигуряване"

 1. Оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;
 2. Разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на главната дирекция;
 3. Осъществява процесуалното представителство на главната дирекция;
 4. Изготвя договори във връзка с дейността на главната дирекция и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;
 5. Участва в разработването на проекти на нормативни актове;
 6. Подпомага организирането на работата във връзка с осъществяването на правомощията на главния директор по Закона за обществените поръчки чрез даване на становища по законосъобразност и целесъобразност, участие в комисии, работни групи, процедури
 7. Извършва проверка на възложени за съгласуване индивидуални административни актове по отношение на тяхната законосъобразност
 8. Участва с даване на становища по законосъбразност  в процедури за издаване на лицензи на въздушни превозвачи, свидетелства на авиационни оператори, авиационни учебни центрове, лицензи на летищни оператори и оператори по наземно обслужване, организации по техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
 9. Участва с даване на становища по законосъобразност в комисии, извършващи конкурси за назначаване на въздушни превозвачи с цел експлоатация на линии за търговски въздушен превоз по Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно междунрадни договори на Република България с държави извън Европейския съюз
 10. Отговаря за законосъобразното съставяне на възложените му за съгласуване  заповеди и трудови договори, свързани с възникване, изменение, прекратяване на служебните и трудовите правоотношения с работниците и служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица.
 11. Изготвя наказателни постановления и дава становище за търсене на административно-наказателна отговорност от виновните лица по Закона за административните нарушения и наказания с цел отстраняване на констатирани от него или от други служители на ГД „ГВА"
 12. Отговаря на въпроси по компетентност, отправени от други администрации, юридически лица и граждани