Функционални задължения на отдел “Правни дейности"

 1. Оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции; 
 2. Участва в разработването на проекти на нормативни актове; 
 3. Осъществява процесуалното представителство на ГД ГВА; 
 4. Изготвя договори във връзка с дейността на ГД ГВА и предприема действия в случай на констатирано неизпълнение на същите; 
 5. Извършва проверка на възложени за съгласуване индивидуални административни актове по отношение на тяхната законосъобразност; 
 6. Организира и осъществява дейностите по глава Х „В" от ЗГВ „Процедура за определяне размера на летищните такси на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България"; 
 7. Разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на ГД ГВА; 
 8. Изразява становища по законосъобразност в процедури за издаване на лицензи на въздушни превозвачи, свидетелства на авиационни оператори, авиационни учебни центрове, лицензи на летищни оператори и оператори по наземно обслужване, организации по техническо обслужване и ремонт на авиационна техника; 
 9. Изразява становища по законосъобразност в комисии, извършващи конкурси за назначаване на въздушни превозвачи с цел експлоатация на линии за търговски въздушен превоз по Наредба № 847 от 15 януари 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г.; попр., бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. и бр. 91 от 2021 г.); 
 10. Отговаря за законосъобразното съставяне на заповеди и трудови договори, свързани с възникване, изменение, прекратяване на служебните и трудовите правоотношения с работниците и служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица; 
 11. Изготвя наказателни постановления и изразява становища за търсене на административно-наказателна отговорност от виновните лица по Закона за административните нарушения и наказания; 
 12. Отговаря на въпроси по компетентност, отправени от други администрации, юридически лица и граждани; 
 13. Подпомага главния директор при разглеждането и произнасянето по жалбите на пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91; 
 14. Изпълнява и други функции, предвидени в нормативен акт.