Функции на отдел "Аеронавигационно осигуряване, търсене и спасяване"

Отдел "Аеронавигационно осигуряване, търсене и спасяване":

 1. изготвя проекти на експертни становища, доклади, анализи и препоръки и участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове по въпроси, свързани с аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия;
 2. контролира аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;
 3. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА, свързани с издаването на лицензи, разрешения и удостоверения по отношение дейността на аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия;
 4. дава становище пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
 5. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване;
 6. извършва проверки за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;
 7. извършва проверки и подготвя становища на главния директор във връзка с издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване на кандидатите за доставчици на аеронавигационно обслужване за всеки вид аеронавигационни услуги;
 8. участва в проверки на доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството; изготвя становища до главния директор във връзка с признаването на свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване, издадени от чужди национални органи за контрол за осигуряване на аеронавигационно обслужване;
 9. изготвя мотивирано предложение за частично делегиране на функциите по осъществяване на проверки и контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване на чужди национални органи за контрол;
 10. изготвя годишни доклади за дейността на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" като национален надзорен орган;
 11. предлага мотивирано на главния директор отнемане на свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване;
 12. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове във връзка с безопасната и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване;
 13. при денонощен режим на работа заедно с Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване, като в случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Република България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Република България;
 14. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.