Списък на лицата, подали предварително заявление за назначаване по договорени пунктове между Република България и Ислямска република Пакистан

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПО ДОГОВОРЕНИ ПУНКТОВЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН, съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.)

- „Гъливеър“ ЕООД