Тестване за алкохол на членовете на летателния и кабинния екипаж

Съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, изменен с Регламент (ЕС) 2018/1042, държавите-членки на EASA гарантират, че тестовете за алкохол на членовете на полетния и кабинния екипаж се извършват по отношение на операторите под техен собствен надзор, както и по отношение на оператори под надзора на друга държава-членка или на трета държава. Такава проверка се извършва от рамп инспектори в рамките на програмата за наземни инспекции от подчаст RAMP от приложение II към гореспоменатия регламент.

Съгласно Регламента на ЕС за концентрацията на алкохол в издишваният въздух (BrAC) в България е приложима националната допустима стойност, която е равна на лимита определен от EASA.

Следователно концентрацията на алкохол в издишваният въздух (BrAC), измерена по време на теста за алкохол, не трябва да надвишава ниво, еквивалентно на 0,2 g/L грама концентрация на алкохол в кръвта (BAC) на литър кръв.

Всеки положително тестван член на екипажа ще бъде:

- Отстранен от полет.

- При необходимост се предава на правоприлагащите органи.

- Докладва се на органите за лицензиране и държавата на оператора.

 

Всеки отказ или липса на сътрудничество ще се счита за положителен тест.

 

КОИ ТЕСТВАМЕ

Членовете на полетния екипаж и кабинния екипаж с възложено оперативно задължение по време на полет могат да бъдат подложени на тестове за алкохол.

„Член на полетния екипаж“: лицензиран член на екипажа, натоварен със задължения, които са от съществено значение за експлоатацията на въздухоплавателно средство по време на полетно дежурство.

„Член на кабинния екипаж“: подходящо квалифициран член на екипажа, различен от полетния или техническия екипаж, който е назначен от оператора да изпълнява задължения, свързани с безопасността на пътниците и полета.

Членовете на полетния екипаж и кабинния екипаж с възложено оперативно задължение по време на полет могат да бъдат подложени на тестове за алкохол.

Числеността на екипажа може да оправдае вземането на проби на част от екипажа, за да се избегне неоправдано забавяне, но може и да се съсредоточи върху членовете на полетния екипаж, тъй като възложените им задължения обикновено са по-критични за провеждането на полета.

ПРОЦЕДУРА

Всеки тест за алкохол  се състои от първоначален тест за алкохол, последван от тест за потвърждаване в случай на първоначален положителен резултат.

Тестът за потвърждение ще бъде извършен след време на изчакване от поне 15 минути. Това време  обикновено трябва да бъде по-кратко от 30 минути, за да се осигури сходство на резултатите между първоначалния и потвърдителния тест.

Във  времето на изчакване на тествания полетен екипаж или член на кабинния екипаж няма да бъде разрешено да поглъща храна. Тя/той ще може да продължи да изпълнява задълженията си във времето на изчакване само ако това не може да  повлияе на правилното прилагане на процедурата за тестване.

Тестовете за алкохол на членовете на екипажа в България ще се извършват с помощта на одобрен доказателствен анализатор за алкохол ALCOSCAN ALP-1 (DINGO E-200), който позволява използването на резултатите от теста в случай на съдебно производство.

Положително тестваният член на екипажа ще получи писмено потвърждение, съдържащо информация за часа и датата на алкохолната проба, използваното оборудване, както и действителния резултат от алкохолната проба.

Последният актуален документ за поддръжка на устройството за тестване, е достъпен при поискване.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки тест за алкохол ще зачита поверителността на резултатите.

Тестваните членове на екипажа могат да поискат свидетел да присъства на теста, доколкото това не причинява неоправдано забавяне и е съвместимо с процедурата за тестване.

Операторът и неговият компетентен орган се информират за всички тестове за алкохол чрез докладите за инспекция на перон в базата данни  за инспекция на перон ( SAFA Database); тези отчети не съдържат лични данни.

В случай на положително тестван член на екипажа, подробни действителни резултати от теста и лични данни на съответния член на екипажа ще бъдат предоставени на компетентните органи, както на държавата на оператора, така и на лицензиращия орган.

Всички лични данни се обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни). При необходимост на положително тествани членове на екипажа ще бъде предоставена пълна информация за обработката на лични данни