НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г.

за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.
(Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.02.2022 г.)

НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

(Загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.02.2022 г.)

Обн. - ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г.; доп., бр. 26 от 07.04.2015 г.; изм., бр. 34 от 28.04.2017 г.; изм. и доп, бр. 40 от 15.05.2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 24.09.2021 г.; изм. и доп., бр. 62 от 21.07.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.02.2022 г.; доп., бр. 62 от 2023 г.) (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.02.2022 г.) издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища по чл. 43, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), които са извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 2018 г.), (Регламент (ЕС) 2018/1139);

2. издаване на лиценз на летищни оператори и оператори по наземно обслужване или самообслужване на летища по чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ);

3. достъп до пазара по наземно обслужване в гражданско летище за обществено ползване, както и условията и редът, при които могат да бъдат налагани ограничения на достъпа.

4. (нова - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.02.2022 г.) издаване на единни сертификати по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г. за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 44 от 2014 г.), (Регламент (ЕС) № 139/2014)...