УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

(Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

 Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 28.07.2000 г., бр. 90 от 19.10.2001 г., изм., бр. 64 от 18.07.2003 г., изм. и доп., бр. 77 от 3.09.2004 г., бр. 60 от 25.07.2006 г., бр. 44 от 5.06.2007 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 56 от 24.07.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 53 от 12.07.2016 г., изм., бр. 63 от 31.07.2018 г.

 Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 690

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., бр. 77 от 2004 г.) С правилника се определят дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА).

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 90 от 2001 г., бр. 77 от 2004 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 53 от 2016 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е юридическо лице със седалище в София и е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии съобщенията.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм., бр. 53 от 2016 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е национален надзорен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчика на аеронавигационно обслужване.

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 53 от 2016 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" има емблема, сух и мокър печат с надпис: "Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", на английски език: "Republic of Bulgaria, Ministry of transport, information technologies and communications, Civil aviation administration".

 Глава втора

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ

 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп., бр. 77 от 2004 г.) ГД ГВА се управлява и представлява от главен директор, който в изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове и задължителни указания и разпореждания в съответствие с действащото законодателство.

(2) Главният директор се назначава от и е пряко подчинен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., бр. 77 от 2004 г.) Главният директор осъществява своите правомощия, като:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на главната дирекция, изготвя анализи, предлага проекти на решения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. отчита своята работа пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

3. контролира спазването на ЗГВ и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД ГВА;

6. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

7. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД ГВА;

8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

9. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

10. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

11. прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.;

12. участва в разработването на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

13. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти;

14. (нова – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) организира и ръководи дейностите на съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване по отношение на търпящи бедствие въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;

15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на ГД ГВА;

16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) предлага за утвърждаване бюджета на ГД ГВА и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) може да създава временни и постоянни съвети и комисии;

18. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 17, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

19. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 18, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) контролира доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

20. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 19, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осъществява сътрудничество с националните органи за контрол на други държави с цел осигуряване на контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 20, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) изпълнява и други функции, предвидени в закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главният директор или оправомощено от него лице издава, отнема, ограничава правата или спира временно действието на правата по лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в предвидените в Закона за гражданското въздухоплаване случаи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп., бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 4, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм., бр. 56 от 2012 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., изм., бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 5, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм., бр. 56 от 2012 г.).

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 6, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., отм., бр. 56 от 2012 г.).

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., предишна ал. 7, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) При отсъствие на главния директор функциите му се изпълняват от определен от него със заповед за всеки отделен случай ръководен служител на администрацията.

Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 90 от 2001 г., бр. 64 от 2003 г., бр. 77 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Дейността на ГД "ГВА" се извършва от обща и специализирана администрация, организирани в три дирекции, които подпомагат главния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., бр. 44 от 2007 г., изм. и доп., бр. 101 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 56 от 2012 г., бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 53 от 2016 г., бр. 63 от 2018 г. ) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е с обща численост на персонала 111 щатни бройки и има следната структура:

1. главен директор – 1;

2. главен секретар – 1;

3. дирекция "Административни и финансови дейности" – 13;

4. дирекция "Летателни стандарти" – 45;

5. дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване" – 51.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2007 г.) (1) Административното ръководство на ГД ГВА се осъществява от главен секретар, който се назначава от главния директор.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на главния директор на ГД ГВА за точното спазване на нормативните актове. Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между главния директор и административните звена в ГД ГВА, както и между административните звена;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на ГД ГВА;

3. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена на ГД ГВА на организационно и техническо равнище;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

6. утвърждава длъжностните характеристики;

7. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осигурява цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията на ГД ГВА и обучението на персонала във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.);

8. участва в подготовката на проекта на бюджет на ГД ГВА;

9. организира ползването на недвижими имоти и движими вещи - частна държавна собственост, предоставени на ГД ГВА;

10. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на главния директор;

11. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от главния директор.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2007 г., отм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.).

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.).

Чл. 9. (1) Служителите на ГД ГВА се назначават от главния директор на ГД ГВА.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Правата и задълженията на служителите на ГД ГВА се определят с този правилник и съответните законови и подзаконови нормативни актове, а така също и с длъжностните характеристики, утвърдени от главния секретар на ГД ГВА.

Чл. 10. Контролната дейност на ГД ГВА се осъществява от инспектори по въздухоплаване, по смисъла на ЗГВ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Компетентността на ГД ГВА се разпростира върху:

1. гражданското въздухоплаване и въздушното пространство на Република България, включително над вътрешните и териториалните й води;

2. регистрираните в Република България граждански въздухоплавателни средства и техните екипажи;

3. всички физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на гражданското въздухоплаване, регламентирани от Закона за гражданското въздухоплаване и актовете по прилагането му, включително и в чужбина.

 Глава трета

(Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., доп., бр. 77 от 2004 г., изм. и доп., бр. 60 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., изм., бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 53 от 2016 г., бр. 63 от 2018 г. ) (1) Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността на главния директор на ГД ГВА и на специализираната администрация за:

1. финансово-стопанско осигуряване;

2. човешки ресурси;

3. административно и техническо осигуряване;

4. информационно обслужване;

5. деловодно обслужване;

6. управление на собствеността.

(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Административни и финансови дейности".

(3) Дирекцията по ал. 2:

1. организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

2. изготвя проекта на бюджет на главната дирекция;

3. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

4. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:

а) осъществява предварителен контрол за законосъобразността на документите и действията, свързани с финансовата дейност;

б) осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи;

5. оказва съдействие на главния директор по прилагането на Закона за обществените поръчки;

6. организира и участва в годишната инвентаризация;

7. организира и контролира административното обслужване;

8. организира и контролира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

9. организира и контролира правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на главната дирекция;

10. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на главната дирекция – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер;

11. подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на главната дирекция в интернет;

12. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на главната дирекция с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация;

13. организира кадровото и финансовото осигуряване, отговаря за кариерното развитие на персонала на ГД ГВА и неговото обучение;

14. организира и реализира цялостната дейност по трудовите и служебните правоотношения в администрацията, включително като организира дейността и изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения, и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в ГД ГВА;

15. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., отм., бр. 77 от 2004 г.).

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 90 от 2001 г., отм., бр. 77 от 2004 г.).

 Глава четвърта

(Предишна глава трета - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

 

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 90 от 2001 г., бр. 64 от 2003 г., изм. и доп., бр. 77 от 2004 г., изм., бр. 60 от 2006 г.) (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на главния директор на ГД ГВА.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 53 от 2016 г., бр. 63 от 2018 г. ) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Летателни стандарти" и дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване".

(3) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2016 г., бр. 63 от 2018 г. ) Дирекция "Летателни стандарти":

1. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на необходимото равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване;

2. участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури;

3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА, свързани с контрол, издаване, отнемане или спиране на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати;

4. контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства, организациите за обучение и авиационните оператори, лицата по чл. 119е ЗГВ, авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти и авиационния персонал;

5. утвърждава и контролира изпълнението на актове, които уреждат подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;

6. разследва инциденти;

7. води регистри в случаите, предвидени от закон;

8. поддържа и развива системата за управление на качеството в ГД ГВА;

9. организира и координира разработването, осъвременяването и прилагането на процедурите по качество в ГД ГВА;

10. организира и координира провеждането на независима оценка на системата по т. 8;

11. организира и осъществява цялостната дейност по лицензиране на въздушните превозвачи;

12. разглежда и се произнася по жалбите на пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;

13. организира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване;

14. координира конкретното изпълнение от ГД ГВА на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и специализираните международни организации;

15. организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи;

16. защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки един конкретен случай на подходящи мерки;

17. разработва предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи;

18. издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

19. контролира физическите и юридическите лица във връзка с икономическите аспекти на безопасността в гражданското въздухоплаване;

20. регулира безопасния превоз на опасни товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове;

21. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 53 от 2016 г., бр. 63 от 2018 г. ) Дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване":

1. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА, свързани с контрол, издаване, отнемане или спиране на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати;

2. дава становище пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;

3. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка с безопасността и сигурността на полетите;

4. организира и изпълнява дейности по лицензиране на оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;

5. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с постигане на сигурността на гражданското въздухоплаване, аеронавигационното обслужване и търсене и спасяване при авиационни произшествия;

6. контролира физическите и юридическите лица във връзка със сигурността;

7. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти и пропуски на физически и юридически лица, както и на моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;

8. контролира гражданските летища, летателни площадки и други летищни съоръжения, както и самолетообслужващата техника;

9. контролира аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;

10. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА, свързани с издаването на лицензи, разрешения и удостоверения по отношение дейността на аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия;

11. дава становище пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;

12. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на безопасността на полетите, аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване;

13. извършва проверки за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

14. извършва проверки и подготвя становища на главния директор във връзка с издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване на кандидатите за доставчици на аеронавигационно обслужване за всеки тип аеронавигационни услуги;

15. участва в проверки на доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

16. изготвя становища до главния директор във връзка с признаването на свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване, издадени от чужди национални органи за контрол за осигуряване на аеронавигационно обслужване;

17. изготвя мотивирано предложение за частично делегиране на функциите по осъществяване на проверки и контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване на чужди национални органи за контрол;

18. изготвя годишни доклади за дейността на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" като национален надзорен орган;

19. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове;

20. при денонощен режим на работа заедно с Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване при авиационни произшествия, като в случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Република България;

21. оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции, като разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на главната дирекция;

22. осъществява процесуалното представителство на главната дирекция;

23. изготвя договори във връзка с дейността на главната дирекция и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;

24. организира и осъществява дейностите по глава Х "В" от ЗГВ "Процедура за определяне размера на летищните такси на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България";

25. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г., нова, бр. 53 от 2016 г., отм., бр. 63 от 2018 г. ).

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.).

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.).

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съгласува, подготвя и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване:

1. нормативни актове, норми, правила и процедури в областта на гражданското въздухоплаване;

2. възлагане функциите на летищна администрация на летищен оператор;

3. предложения за допускане до работа в гражданското въздухоплаване на чужденци;

4. предложения за разрешаване скачането с парашут и хвърлянето на товари с парашут от въздухоплавателни средства, намиращи се в районите на летищата или на въздушните трасета или над населените места;

5. предложения във връзка с издаването на разрешения за строителство на сгради, съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата.

Чл. 17. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съвместно с други компетентни ведомства:

1. координира ползването на въздушното пространство на страната;

2. координира ползването на радиотехническите средства за обслужване на въздушното движение и радиочестотния ресурс;

3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) участва в дейностите по търсене и спасяване;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) съгласува проектите за изграждане и реконструкция на сгради, съоръжения и други строителни работи на територията на летището на основата на приетия генерален план;

5. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.);

6. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.);

7. разработва, актуализира и контролира изпълнението на националната програма за сигурност на гражданската авиация, контролира изпълнението на плановете за действие при кризисни ситуации;

8. дава оценка на нивото на заплаха от незаконни действия и посегателства срещу гражданската авиация, набелязва и предлага адекватни мерки за сигурност;

9. осигурява надеждното функциониране на пропускателната система в летищата и други обекти на гражданската авиация;

10. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) организира и контролира прилагането на изискванията за опростяване на процедурите при обслужването на пътниците, обработката и обслужването на въздухоплавателни средства, багажи, товари и поща.

 Глава пета

(Предишна глава четвърта - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" контролира гражданското въздухоплаване, гражданските летища и летателни площадки, гражданските въздухоплавателни средства, аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване на територията на страната, независимо от собствеността им, като за целта контролира:

1. спазването на нормативните актове, стандарти и правила по безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване;

2. летателната годност на ВС на земята и във въздуха, извършва основни, периодични и извънредни технически прегледи и проверки;

3. изпълнението на държавните задължения по обслужването и осигуряването на въздушното движение;

4. експлоатационната годност на гражданските летища, летателните площадки и съоръженията за навигация, както и на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари;

5. изпълнението на държавните задължения по отношение на системата за търсене и спасяване, както и спазването на нормативните актове и плановете за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в районите на отговорност на летищата;

6. спазването на технологиите по издадените лицензи за оператор по наземно обслужване или самообслужване с оглед постигане сигурността на полетите и предотвратяване на актове на незаконна намеса;

7. надеждното функциониране на пропускателната система в летищата и други обекти на гражданската авиация;

8. спазването на изискванията за авиомедицинското освидетелстване на авиационния персонал.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" контролира спазването на нормативните актове при подбора, подготовката и повишаването на квалификация на авиационния персонал, като:

1. утвърждава учебните програми на авиационните учебни центрове;

2. съгласува програмите за обучение на висшия курс за подготовка на авиационни кадри;

3. определя длъжностите, свързани с безопасността на полетите и поддръжка на летателната годност на ВС, които могат да се заемат само от лица с авиационно образование;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) издава, преиздава, заменя, подменя и отнема свидетелства за правоспособност на авиационния персонал, както и вписва, потвърждава, възстановява и заличава класификационни класове в свидетелствата за правоспособност.

5. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.);

6. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.).

 Глава шеста

(Предишна глава пета - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

ИНСПЕКТОРИ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Инспектори по въздухоплаването са лицата, назначени със заповед на главния директор на ГД ГВА, упълномощени с правото да контролират спазването на ЗГВ и издадените въз основа на него нормативни актове.

(2) Главният директор на ГД ГВА определя обхвата на контролните дейности на щатните и нещатните инспектори по въздухоплаване, имайки предвид тяхната професионална компетентност, квалификация и опит.

(3) Инспекторите по въздухоплаване имат личен печат със собствен номер, който може да бъде използван само при изпълнение на служебните им задължения.

(4) Инспекторите по въздухоплаване притежават инспекторска карта, в която е указан обхватът на контролната им дейност. Картата се издава от главния директор на ГД ГВА и се заверява с подпис и печат за всяка следваща година до 31 декември на предходната.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 53 от 2016 г.) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летателната експлоатация (при летални проверки в полет на пилоти) се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна квалификация;

2. притежават валидно свидетелство за правоспособност за линеен пилот (ATPL);

3. имат професионален опит в летателната експлоатация най-малко пет години или не по-малко от 5000 часа като командир на въздухоплавателно средство в гражданското въздухоплаване;

4. имат опит в проверки по провеждане на обучение, включително на тренажори;

5. имат опит в техники за извършване на проверки.

(2) На инспекторски длъжности в специализираната администрация с права по лицензиране на авиационен персонал и за целите на инспектирането на летателните дейности, извън търговския въздушен превоз, се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна квалификация;

2. притежават или са притежавали валидно професионално свидетелство за правоспособност;

3. имат професионален опит в летателните дейности най-малко три години.

(3) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането в областта на летателната годност се назначават лица, които притежават:

1. висше техническо образование и авиационна квалификация;

2. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2016 г.) професионален опит и практика съгласно предвиденото в Раздел Б на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи и всички актове, свързани с изменението и допълнението му.

(4) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летища и летищни дейности се назначават лица, които притежават висше инженерно образование и професионален опит в съответните летищни дейности от три до пет години в зависимост от длъжността.

(5) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на дейностите по аеронавигационното обслужване се назначават лица, които притежават висше образование и авиационна квалификация, както и професионален опит от най-малко пет години в съответните професионални области в съответствие с Регламент № 1034/2011 г. на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 и последващите актове по изменението му.

(6) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на авиационната сигурност се назначават лица, които притежават висше образование и отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и последващите актове по изменението и допълнението му.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главният директор на ГД ГВА утвърждава годишен план за летателно-методически, технически и технологически инспекции.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) (1) Инспекторите по въздухоплаване в съответствие с обхвата на контролната им дейност имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за извършване на проверки по сигурността и безопасността на въздухоплаването;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация от съответните длъжностни лица, включително за правоспособността на персонала, както и всякаква друга информация, свързана със спазване на законодателството в областта на гражданското въздухоплаване;

3. да съставят актове за административни нарушения по този закон;

4. да дават задължителни писмени предписания за осигуряване спазването на нормативните актове в областта на въздухоплаването и гарантиране на сигурността и безопасността на гражданското въздухоплаване, с които предписват отстраняване в определен срок на установени нарушения, свързани с безопасността на полетите;

5. да правят предложения за спиране, прекратяване, отнемане и ограничаване на правата по издадените лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения.

(2) Инспекторите по въздухоплаване са длъжни да:

1. съставят констативни протоколи за резултатите от проверките, към които прилагат събраните доказателства;

2. участват в разследване на авиационни инциденти, ако бъдат включени в съответната комисия;

3. проверяват съответствието с изискванията на ЗГВ на издадени от физически и юридически лица документи по безопасността и сигурност на полетите, свързани със:

а) летателната и техническата експлоатация на ВС, летища, летателни площадки и летищни съоръжения и оборудване;

б) техническата експлоатация на съоръженията за управление и контрол на полетите;

4. поддържат и усъвършенстват подготовката и квалификацията си.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) Поддържането на квалификацията на инспекторите по въздухоплаването се осъществява посредством курсове и обучения.

(2) Първоначалното обучение на инспекторите по въздухоплаването започва в срок не по-късно от един месец от назначаването им.

(3) Съдържанието на програмата и начинът на първоначалното обучение на инспекторите по въздухоплаване се утвърждават от главния директор на ГД ГВА със заповед.

(4) Актуализирането на съдържанието на програмата за първоначално обучение на инспекторите по въздухоплаването се извършва след доклад на съответния ръководител до главния директор на ГД ГВА.

(5) Лицата, назначени на инспекторски длъжности, придобиват инспекторски права след успешното приключване на съответното първоначално обучение, осъществено по програмата, съставена и утвърдена с оглед инспекционната дейност, която ще бъде извършвана.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) При упражняване на правата си по контрол върху спазването на Закона за гражданското въздухоплаване и издадените въз основа на него нормативни актове инспекторите по въздухоплаването издават писмени предписания, в които се съдържат препоръки към проверяваните субекти.

(2) За установените административни нарушения на ЗГВ, правилниците и наредбите за приложението му инспекторите по въздухоплаването съставят актове, въз основа на които главният директор издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 Глава седма

(Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Административното ръководство на ГД ГВА се осъществява от главен секретар, назначен от главния директор, който:

1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на главния директор;

2. ръководи, координира и контролира функционирането на ГД ГВА за точното спазване на нормативните актове.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2003 г., предишна ал. 1, бр. 77 от 2004 г.) Ръководството на дирекциите се осъществява от директори, а непосредственото ръководство на отделите, се осъществява от техните началници, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2003 г., предишна ал. 2, бр. 77 от 2004 г.) Директорите и началниците на отдели:

1. дават задължителни указания в рамките на своята компетентност;

2. разпределят работата и задълженията между служителите в дирекциите и отделите;

3. изготвят предложения до главния директор на главната дирекция относно подбора и разпределението на кадрите, повишаването на квалификацията, поощряването на служителите и налагането на наказания.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., отм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.).

 Глава осма

(Нова - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

СЛУЖИТЕЛИ

 

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (1) В главната дирекция работят лица по трудов договор и служебно правоотношение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Работното време по ал. 2 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2012 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" урежда с вътрешни правила и мерки начина на отчитане на присъствените часове и промените в началото и края на работното време по ал. 3.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2004 г.) (1) За образцово изпълнение на служебните задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и награди със заповед на главния директор или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Отличията са:

1. грамота;

2. сребърен почетен знак на ГД ГВА;

3. златен почетен знак на ГД ГВА.

(3) Наградите са парични и предметни.

(4) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната работна заплата за заеманата от награденото лице длъжност.

(5) Главният директор може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на главната дирекция, могат да бъдат привличани извънщатни сътрудници.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта на привличането им и в сключения с тях договор от главния директор.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Авиационните оператори са длъжни да включват в заданието за полет инспектори по въздухоплаване за изпълнение на контролни проверки, като разходите за командировка са за сметка на ГД ГВА.

§ 2. Авиационните оператори са длъжни при изпълнение на полетните им програми да включват в състава на летателните екипажи инспектори по въздухоплаване в съответствие с тяхната квалификация, като разходите за командировката са за сметка на оператора.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Инспекторите по въздухоплаването при изпълнение на полетните задачи от летателната програма на авиационните оператори изпълняват и специфични функции с допълнителни задължения, изразяващи се в непосредствен контрол върху безопасната експлоатация на въздухоплавателните средства.

§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 62 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2004 г.) Всички авиационни оператори, въздушни превозвачи, летищни оператори, оператори по наземно обслужване, Държавно предприятие РВД, юридически и физически лица, лицензирани или кандидатстващи за лицензия за осъществяване на дейности, свързани с гражданското въздухоплаване, както и отделните длъжностни лица, участващи в осъществяването на дейност, свързана с гражданското въздухоплаване, са длъжни да оказват всякакво съдействие на ГД ГВА и инспекторите по въздухоплаване при изпълнение на служебните им задължения.

§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на ГД ГВА носят униформено облекло, на което срокът и видът се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Служителите от ГД ГВА задължително се застраховат срещу злополука и смърт при изпълнение на служебните им задължения.

§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 62 от 2000 г.) Финансирането и отчитането на дейността на ГД ГВА се извършва в съответствие с чл. 122в ЗГВ, свързаните с него подзаконови нормативни актове и действащата в страната нормативна уредба.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

 

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 7, бр. 62 от 2000 г.) Навсякъде в текста на правилника думите "главен директор" се заменят с "ръководител".

§ 9. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 8, бр. 62 от 2000 г.) Навсякъде в текста на правилника думите "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта и съобщенията", а думите "министъра на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта и съобщенията".

§ 10. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 29 от 2000 г., предишен § 9, бр. 62 от 2000 г.) Този правилник се издава на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване и отменя Правилника за устройството и дейността на управление "Гражданска авиация" в Министерството на транспорта (ДВ, бр. 54 от 1996 г.).

————————————————————————————————

 

 ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на

 Устройствения правилник на Главна дирекция

 "Гражданска въздухоплавателна администрация"

 (ДВ, бр. 90 от 2001 г.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 11. Навсякъде в правилника пред думите РВД се добавя "Държавно предприятие".

 § 12. Навсякъде в правилника след думите "ръководителя" се добавят думи в скоби "(главен директор)".

 ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на

 Устройствения правилник на Главна дирекция

 "Гражданска въздухоплавателна администрация"

 (ДВ, бр. 77 от 2004 г.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 25. Навсякъде в текста думите "ръководител (главен директор)", "ръководителят (главен директор)", "ръководителят (главният директор)", "ръководителя (главния директор)" се заменят съответно с "главен директор", "главният директор", "главният директор" и "главния директор".

 ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на

 Устройствения правилник на Главна дирекция

 "Гражданска въздухоплавателна администрация"

(ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 6. Навсякъде думите "транспорта и съобщенията" се заменят с "транспорта".

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилника за изменение и допълнение

на Устройствения правилник на Главна дирекция

 "Гражданска въздухоплавателна администрация"

(ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

 § 8. Навсякъде в текста думите "Министерство/Министерството на транспорта" се заменят с "Министерство/Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "министър/министърът на транспорта" се заменят с "министър/министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложения
Приложение Размер
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 1.16 MB
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 146.63 KB